Republika e Kosoves

Junik

Qëndrim Knushi – Zyrtar përgjegjës për qasje në dokumentet Publike në Komunën e Junikut

E-mail: qendrim.knushi@rks-gov.net

Tel: +383 49 926 604

Adresa: Komuna Junik, Lagja Qendër 51050.

Tel:

Bazuar ne LIGJI NR. 06/L-081 PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE (https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=41216) Zyrtar përgjegjës për qasje në dokumente publike – zyrtar administrativ në kuadër të institucionit publik, i caktuar për pranimin dhe regjistrimin e kërkesave të pranuara për qasje në dokumente publike, për kryerjen e shqyrtimit fillestar të këtyre kërkesave, për ruajtjen dhe mbajtjen e evidencave të këtyre kërkesave dhe për raportimin rreth këtyre kërkesave

 

Raprotet e dorëzuara ne AP

Raproti i qasjes në Dokuemnte Zyrtare 2023