Republika e Kosoves

Junik

Haxhe Qestaj – Zyrtar përgjegjës për Pranimin dhe trajtimin e rasteve të Sinjalizimit në Komunën e Junikut

E-mail: sinjalizimi.junik@rks-gov.net

Tel: +383 49 926 604

Adresa: Komuna Junik, Lagja Qendër 51050.

Tel:

Bazuar ne Rregulloren nr.03/2021 (https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=41216) për Përcaktimin e Procedurës për Pranimin dhe Trajtimin e Rasteve të Sinjalizimit, e cila është hartuar nga Ministria e Drejtësisë dhe miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës.