Republika e Kosoves

Junik

ROLI DHE PËRGJEGJËSITË E KOMUNAVE NË PROCESIN E INTEGRIMIT EVROPIAN TË KOSOVËS

 Rregullorja Nr. 08/2011 Për Organizimin dhe përgjithësitë e Zyrave Komunale për integrim Evropian përcakton funksionimin, detyrat, përgjegjësitë si dhe statusin e Zyrave Komunale për integrim Evropian në kuadër të Komunave. Zyrat Komunale për integrim Evropian themelohen në kuadër të çdo Komune dhe veprojnë nën mbikëqyrjen e Kryetarit të Komunës përkatëse.

Zyra komunale për integrime Evropiane është përgjegjëse për koordinimin e të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me integrimin evropian në nivel komunal, dhe si të tilla sigurojnë kryerjen e të gjitha obligimeve të Komunave përkatëse në kuadër të këtij procesi.

Zyra Komunale për integrime Evropiane

Zyra ka funksionet si vijon:

Detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrës për integrime Evropiane:

 

Dokumente me rëndësi strategjike për integrimin ne BE:

“Çka ka për mua?” Mundësitë e BE-së për arsim, kulturë dhe rini

Dhjetë shanset më të mira evropiane të Kosovës

Eurofjalori

Evropa në 12 Leksione

MSAja për të gjithëÇfarë duhet të dini për marrëveshjen për stabilizim dhe asociim ndërmjet BE dhe Kosovës

WESTERN BALKANS REGULAR ECONOMIC REPORT Testing Resilience

Si Funksionon Bashkimi Evropian

Udhezues per rolin e komunave ne procesin e Integrimit Evropian te Kosoves