Republika e Kosoves

Junik

Ne Komunën e Junikut,në zyren e ofiqaris mund  te pajisen me keto dokumente si ne vijim:

* Certifikatë e lindjes
* Certifikatë  e martesës
* Certifikatë te vdekjes
* Certifikatë shtetësisë
* Vërtetim i lire për Martesë
* Çertifikatë mbi vendbanimin
* Vërtetim mbi dëmtimin e pasurisë
* Vërtetim që personi është gjallë
* Autorizim mbi marrjen e pensionit
* Autorizim mbi punët e tjera juridike
* Vërtetim që nuk lëshohet ekstrakt lindjeje,martese,të vdekurve
* Vërtetim që personi nuk është i regjistruar në LAL,LAM,dhe LAV
* Vërtetime të tjera
* Aktvdekje
* Deklaratë e gjendjes familjare

 

Administrata e Përgjithshme

Dokumentet që u kërkohet për lidhjen e martesës, atyre që kanë shtetësi të huaj:
1.Çertifikatë e Lindjes-Internacionale,
2.Vërtetim që është i\e lirë –Certifikatë e Gjendjes Martesore,
3.Kontrata e Kapacitetit Martesor ( e përkthyer ne Shqipe),
4.Çertifikatë mbi Vendbanimin, ( e përkthyer ne Shqipe),
5.Aktgjykim nga Gjykata, nëse ka qene i\e martuar, si dhe ky aktgjykim te njohët nga Gjykata Vendore-Kosovës,
6.Pasaporta,
7.Leternjoftimi,
8.Dokumentet duhen të përkthehen në gjuhen Shqipe.
9.Pagesa sipas nenit 1.4.5-Lidhja e Martesave me Shtetas të Huaj____50€
Dokumentet që u kërkohen për lidhjen e martesës për qytetarët e Kosovës:
1.Ekstakt i Lindjes,
2.Çertifikatë e Gjendjes Martesore,
3.Leternjoftimi (Valid) Copy,
4.Aktgjykimi nga Gjykatat, nëse është i\e shkurorëzuar,
5.Personat qe përkohësisht që jetojnë ne Boten e Jashtëm duhet te sjellin Certifikatën mbi Vendbanimin ( te përkthyer ne Shqip),
6. Dy dëshmitar ( me letërnjoftim valid ), dhe
7. Pagesën prej 10€.

 

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHEM PER APLIKIM DHE KRITERET MINIMALE SIPAS LLOJEVE TE PAGESAVE DIREKTE:

 

 

 

 

 

PAGESAT DIREKTE-GRURE:

 

KRITERET QE DUHET PLOTESUAR PER PAGESA DIREKTE-GRURE:

 

         Duhet të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

         Të kenë të mbjellë së paku 2 hektar me grurë në pronësi;

         Parcela e mbjellë me grurë duhet të jetë së paku 0.20 hektar e pandarë;

         Sipërfaqja e tokës e marrë me qira, duhet të jetë e kontraktuar së paku për një vit;

         Sipërfaqja e tokës e marrë me qira duhet të jetë së paku 0.50 hektar e pandarë.

 

 

 

DOKEMENTET E NEVOJSHME PER APLIKIM:

 

         Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;

         Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të aplikuesit;

         Kopjen e certifikatës së regjistrimit të biznesit për personat juridikë;

    Dëshminë nga kadastra mbi sipërfaqen e tokës së punueshme në pronësi ose kopjen e kontratës që dëshmon disponueshmërinë e tokës bujqësore;

    Kontratën për sipërfaqen e tokës bujqësore të marrë me qira, e cila duhet të jetë e lidhur dhe e nënshkruar në mes të dy palëve– iradhënësit dhe qiramarrësit;

         Dëshminë për pagesën e tatimit mbi pronë.

 

 

PAGESAT DIREKTE-FARE GRURI:

 

         Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

         Të kenë të mbjellë së paku 5 hektar me grurë për prodhimin e farës;

         Të posedojnë kontratën me kompaninë prodhuese të farës;

    Parcela e mbjellë me grurë për farë ose e marrë me qira për mbjelljen e grurit për farë, duhet të jetë së paku 1 hektar e pandarë;

    Sipërfaqja e tokës e marrë me qira duhet të jetë e kontraktuar së paku për një vit;

         Fara e varietetit të grurit të mbjellë duhet të jetë në Listën e Farërave të

Lejuara.

 

Tab. 1. VARIETETET E GRURIT NË LISTËN E FARËRAVE TË LEJUARA
Nr Varieteti Nr Varieteti
1 ANA 36 AGROUNIJA
2 BRUTUS 37 MAKEDONSKA RANA
3 EVROPA 90 38 EXOTIC
4 KRONA 39 Bc RENATA
5 LARA 40 Bc MIHELCA
6 LENTA 41 MIA
7 LUNA 42 MATEA
8 LIBERTA 43 GABI
9 ISENGRAIN 44 EPIDOC
10 ILIRIJA 45 APACHE
11 GOLLUBICA 46 ARLEQUIN
12 JUSTUS 47 ANDINO
13 NEVESINKA 48 BALATON
14 NS 5 49 Bc PRIMA
15 PANONKA 50 SIRTAKI
16 POBEDA 51 EUCLIDE
17 PELISTERKA 52 Kg 56-S
18 RENESANSA 53 VIZIJA
19 SERPANJKA 54 KRISTINA
20 TINA 55 PLANETA
21 SOISSONS 56 ESPERIA
22 ZHITARKA 57 AMARILO 105
23 SUPER ZHITARKA 58 VITTORIO
24 Mv SUBA 59 STENDAL
25 Mv KOLO 60 ZANZIBAR
26 Mv TOBORZO 61 SIMONIDA
27 Mv MARSALL 62 ZVEZDANA
28 Mv MAKARONI 63 VULKAN
29 Mv BERES 64 ALTEZZA
30 AGROUNIJA PRIMA 65 ADELAIDE
31 MAKEDONSKA RODNA 66 ANTILLE
32 NIKOL 67 LUCIJA
33 PROFETA 68 KATARINA
34 ANDALOU 69 KRALJICA
35 BASTIDE    

 

Varietete standarde (krahasues): Evropa 90 dhe Pobeda

 

 

 

 

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHEM PER APLIKIM PER FARE GRURI:

 

         Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;

         Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të aplikuesit;

         Kopjen e certifikatës së regjistrimit të biznesit për personat juridikë;

    Dëshminë për sasinë e dorëzuar të grurit në kompaninë prodhuese të farës    (duhet të sillet/dorëzohet pas realizimit të procesit të korrje-shirjeve të grurit   për prodhimin e farës);

         Dëshminë nga kadastra mbi sipërfaqen e tokës së punueshme në pronësi ose kopjen e

kontratës që dëshmon disponueshmërinë e tokës bujqësore;

    Kontratën për sipërfaqen e tokës bujqësore të marrë me qira e cila duhet të jetë e lidhur dhe e nënshkruar në mes të dy palëve – qiradhënësit dhe qiramarrësit.

         Dëshminë mbi kategorinë e farës së grurit të mbjellë;

         Formularin për sipërfaqet e mbjella me grurë për prodhimin e farës e verifikuar nga

MBPZHR-ja);

    Raportin e Inspektoratit fitosanitar – AUV nga inspektimet fushore I dhe II (duhet të sillet/dorëzohet pasi të realizohen inspektimet fushore);

Dëshminë për pagesën e tatimit mbi prone

 

 

 

PAGESAT DIREKTE ELB:

KRITERET QE DUHET PLOTESUAR PER PAGESA DIREKTE ELB:

 

         Duhet të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

         Të kenë të mbjellë së paku 1 hektar me elb në pronësi;

         Parcela e mbjellë me elb duhet të jetë së paku 0.20 hektar e pandarë;

         Sipërfaqja e tokës e marrë me qira, duhet të jetë e kontraktuar së paku për një vit;

         Sipërfaqja e tokës e marrë me qira duhet të jetë së paku 0.50 hektar  e pandarë.

 

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHEM PER PAGESA DIREKTE-ELB

 

         Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;

         Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të aplikuesit;

         Kopjen e certifikatës së regjistrimit të biznesit për personat juridikë;

    Dëshminë nga kadastra mbi sipërfaqen e tokës së punueshme në pronësi ose kopjen e kontratës që dëshmon disponueshmërinë e tokës bujqësore;

    Kontratën për sipërfaqen e tokës bujqësore të marrë me qira, e cila duhet të jetë e lidhur dhe e nënshkruar në mes të dy palëve – qiradhënësit dhe qiramarrësit.

         Dëshminë për pagesën e tatimit mbi pronë;

 

PAGESAT DIREKTE THEKER:

KRITERET QE DUHET PLOTESUAR PER PAGESA DIREKTE THEKER:

 

 

         Duhet të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

         Të kenë të mbjellë së paku 1 hektar me thekër në pronësi;

         Parcela e mbjellë me thekër duhet të jetë së paku 0.20 hektar e pandarë;

         Sipërfaqja e tokës e marrë me qira, duhet të jetë e kontraktuar së paku për një vit;

         Sipërfaqja e tokës e marrë me qira duhet të jetë së paku 0.50 ha e pandarë.

 

 

 

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHEM PER PAGESA DIREKTE-THEKER:

 

         Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;

         Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të aplikuesit;

         Kopjen e certifikatës së regjistrimit të biznesit për personat juridikë;

    Dëshminë nga kadastra mbi sipërfaqen e tokës së punueshme në pronësi ose kopjen e kontratës që dëshmon disponueshmërinë e tokës bujqësore;

    Kontratën për sipërfaqen e tokës bujqësore të marrë me qira, e cila duhet të jetë e lidhur dhe e nënshkruar në mes të dy palëve – qiradhënësit dhe qiramarrësit;

         Dëshminë për pagesën e tatimit mbi pronë.

 

 

 

PAGESAT DIREKTE MISER:

KRITERET QE DUHET PLOTESUAR PER PAGESA DIREKTE MISER:

 

         Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

         Të kenë të mbjellë së paku 1 hektar me misër në pronësi;

         Parcela e mbjellë me misër duhet të jetë së paku 0.20 hektar e pandarë;

         Sipërfaqja e tokës e marrë me qira, duhet të jetë e kontraktuar së paku për një vit;

         Sipërfaqja e tokës e marrë me qira duhet të jetë së paku 0.50 hektar e pandarë.

 

 

 

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHEM PER PAGESA DIREKTE-MISER:

 

         Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;

         Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të aplikuesit;

         Kopjen e certifikatës së regjistrimit të biznesit për personat juridikë;

    Dëshminë nga kadastra mbi sipërfaqen e tokës së punueshme në pronësi ose kopjen e kontratës që dëshmon disponueshmërinë e tokës bujqësore;

    Kontratën për sipërfaqen e tokës bujqësore të marrë me qira e cila duhet të jetë e lidhur dhe e nënshkruar në mes të dy palëve – qiradhënësit dhe qiramarrësit;

         Dëshminë për pagesën e tatimit mbi pronë.

 

 

 

PAGESAT DIREKTE LULEDIELLI:

KRITERET QE DUHET PLOTESUAR PER PAGESA DIREKTE-LULEDIELLI:

 

         Duhet të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

 

         Të kenë të mbjellë së paku 1 hektar me luledielli në pronësi;

         Parcela e mbjellë me luledielli, duhet të jetë së paku 0.20 hektar e pandarë;

         Sipërfaqja e tokës e marrë me qira, duhet të jetë e kontraktuar së paku për një vit;

         Sipërfaqja e tokës e marrë me qira duhet të jetë së paku 0.50 hektar e pandarë.

 

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHEM PER PAGESA DIREKTE-LULEDIELLI:

 

         Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;

         Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të aplikuesit;

         Kopjen e certifikatës së regjistrimit të biznesit për personat juridikë;

    Dëshminë nga kadastra mbi sipërfaqen e tokës së punueshme në pronësi, ose kopjen e kontratës që dëshmon disponueshmërinë e tokës bujqësore;

    Kontratën për sipërfaqen e tokës bujqësore të marrë me qira e cila duhet të jetë e lidhur dhe e nënshkruar në mes të dy palëve – qiradhënësit dhe qiramarrësit;

         Dëshmi për pagesën e tatimit mbi pronë.

 

 

 

PAGESAT DIREKTE PERIME NE FUSHE TE HAPUR:

 

KRITERET QE DUHET PLOTESUAR PER PAGESA DIREKTE-PERIME NE FUSHE TE HAPUR:

 

         Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

         Të kenë të mbjellë së paku 0.50 ha me perime në fushë të hapur;

    Parcela e mbjellë me perime në fushë të hapur duhet të jetë së paku 0.20 ha e pandarë;

         Sipërfaqja e tokës e marrë me qira, duhet të jetë e kontraktuar së paku për një vit;

         Sipërfaqja e tokës bujqësore e marrë me qira duhet të jetë së paku 0.20 ha.

 

 

 

 

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHEM PER PAGESA DIREKTE-PERIME NE FUSHE TE HAPUR:

 

         Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;

         Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të aplikuesit;

         Kopjen e certifikatës së regjistrimit të biznesit për personat juridikë;

         Dëshminë nga kadastra mbi sipërfaqen e tokës së punueshme në pronësi ose

         kopjen e kontratës që dëshmon disponueshmërinë e tokës bujqësore;

         Kontratën për sipërfaqen e tokës bujqësore të marrë me qira, e cila duhet të jete e

         lidhur dhe e nënshkruar në mes të dy palëve – qiradhënësit dhe qiramarrësit;

         Dëshminë për pagesën e tatimit mbi pronë.

 

Tab. 2. Kulturat perimore që kultivohen në fushë të hapur dhe që do të mbështeten përmes programit të pagesave direkte

Nr                         Emri i kulturës perimore

 

 

1 Patatja
2 Domatja
3 Patëllxhani zi
4 Speci
5 Kungulli i Misirit
6 Kungulli
7 Kungulleshe
8 Trangulli
9 Shalqiri
10 Pjepri
11 Lakra
12 Lulelakra
13 Spinaqi
14 Marulla (sallata)
15 Pangjari
16 Majdanozi
17 Preshi
18 Qepa
19 Rrepka
20 Hudhra
21 Fasulja monokulturë
22 Bizelja
23 Karrota
24 Asparagu
25 Brokoli

 

 

 

PAGESAT DIREKTE VRESHTA EKZISTUES:

 

KRITERET QE DUHET PLOTESUAR PER PAGESA DIREKTE-VRESHTA EKZISTUES

 

 

 

         Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

         Të kenë të mbjellë së paku 0.10/ha (10 ari) më vresht;

         Sipërfaqja e vreshtit e marrë me qira duhet të jetë e kontraktuar së paku për një vit;

    Sipërfaqja e vreshtit e marrë me qira duhet të jetë së paku 0.10 ha (10 ari) e pandarë.

 

 

 

 

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHEM PER PAGESA DIREKTE-VRESHTA EKZISTUES:

 

         Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;

 

         Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të aplikuesit;

         Kopjen e certifikatës së regjistrimit të biznesit për personat juridik;

    Dëshminë nga kadastra e vreshtarisë mbi sipërfaqen e vreshtit – certifikata origjinale e vreshtit  (ky  dokument  merret  në  Departamentin  e  vreshtarisë  dhe  verërave  në Rahovec);

         Kontratën për sipërfaqen e tokës bujqësore të marrë me qira e cila duhet të jetë e

lidhur dhe e nënshkruar në mes të dy palëve – qiradhënësit dhe qiramarrësit;

         Dëshminë për pagesën e tatimit mbi pronë.

 

 

 

PAGESAT DIREKTE PEMISHTE EKZISTUESE:

 

KRITERET QE DUHET PLOTESUAR PER PAGESA DIREKTE-PEMISHTE EKZISTUESE:

 

         Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

         Të kenë të mbjellë së paku 0.50 ha me pemë drufrutore;

    Të kenë të mbjellë së paku 0.20 ha me pemë të imëta (dredhëz, manaferrë, mjedër, aroni dhe boronicë).

         Parcela e mbjellë me pemë duhet të jetë së paku 0.20 ha e pandarë;

         Sipërfaqja e pemishtes e marrë me qira, duhet të jetë e kontraktuar së paku për 1 vit.

         Sipërfaqja e pemishtes e marrë me qira duhet të jetë së paku 0.20 ha e pandarë.

    Pemishtja duhet të jetë e mirëmbajtur (e lëvruar ose e mbjellurë bari në mes të rreshtave, krasitur,  mbrojtur  nga  sëmundjet  dhe  dëmtuesit)  dhe  sistemi  i  mbjelljes  të  jetë  me renditje të qartë dhe të rregullt të rendeve-rreshtave.

 

Nr. Emri i kulturës pemëtare Nr. Minimal i bimëve-pemëve në 1 ha
1 Molla 900
2 Dardha 600
3 Ftoni 750
4 Mushmolla 750
5 Kumbulla 600
6 Kajsia 600
7 Pjeshka 600
8 Qershia 250
9 Vishnja 750
10 Dredhëza 50000
11 Manaferra 1750
12 Mjedra 5250
13 Boronica 1750
14 Arra 250
15 Lajthia 750
16 Aronia 1750

 

Tab. 3. Kulturat pemëtare që do të mbështeten përmes programit të pagesave direkte, numri minimal i bimëve-pemëve në një (1) hektar

 

 

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHEM PER PAGESA DIREKTE-PEMISHTE EKZISTUESE:

 

         Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;

         Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të aplikuesit;

         Kopjen e certifikatës së regjistrimit të biznesit për personat juridikë;

    Kontratën për sipërfaqen e tokës bujqësore të marrë me qira e cila duhet të jetë e lidhur dhe e nënshkruar në mes të dy palëve – qiradhënësit dhe qiramarrësit;

         Dëshmi për pagesën e tatimit mbi pronë.

 

 

 

 

PAGESAT DIREKTE PËR PRODHIMIN E MATERIALIT FIDANOR TË PEMËVE DRUFRUTORE DHE HARDHISË SË RRUSHIT TË PRODHUARA MBI NËNSHARTESA VEGJETATIVE

 

KRITERET PER PAGESAT DIREKTE PËR PRODHIMIN E MATERIALIT FIDANOR TË PEMËVE DRUFRUTORE DHE HARDHISË SË RRUSHIT TË PRODHUARA MBI NËNSHARTESA VEGJETATIVE :

 

         Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

    Të posedojnë së paku 0.50 hektarë tokë bujqësore (në pronësi të tyre ose të marrë me qira);

    Sipërfaqja e tokës bujqësore e marrë me qira, duhet të jetë e kontraktuar së paku për 2 (dy) vite;

    Fermeri, gjatë vitit kalendarik 2016, duhet të prodhojë së paku 5000 fidanë të pemëve drufrutore ose hardhisë së rrushit mbi nënshartesa vegjetative.

 

 

 

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHEM PER PAGESA DIREKTE PËR PRODHIMIN E MATERIALIT FIDANOR TË PEMËVE DRUFRUTORE DHE HARDHISË SË RRUSHIT TË PRODHUARA MBI NËNSHARTESA VEGJETATIVE

 

         Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;

         Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të subjektit;

         Kopjen e certifikatës së biznesit dhe informatën mbi biznesin;

         Kopjen e certifikatës së numrit fiskal;

         Dëshminë – vërtetimin për obligimet e kryera ndaj ATK-së;

         Kopjen e Licencës së MBPZHR-së për prodhimin e materialit fidanor të pemëve;

    Kopjen e Licencës së MBPZHR-së për prodhimin e materialit fidanor të hardhisë së rrushit;

    Kopjen e deklarimit të sasisë së prodhuar të fidanëve për vitin kalendarik 2016 të vërtetuar nga Inspektori Fitosanitar-AUV (ky dokument merret në DPBT-

MBPZHR dhe sillet/dorëzohet pasi të kryhet deklarimi i sasisë së prodhuar të fidanëve);

 

    Kopjen e certifikatës fitosanitare mbi gjendjen shëndetësore të fidanëve të prodhuar në vitin kalendarik 2016  (ky dokument sillet/dorëzohet pas bërjes se analizave të fidanëve për gjendjen shëndetësore);

         Dëshminë – procesverbalin nga Inspektori Fitosanitar-AUV për posedimin e

pemishtes amë të nënshartesave vegjetative;

    Dëshminë–procesverbalin nga Inspektori Fitosanitar-AUV për posedimin e vreshtit amë të nënshartesave vegjetative;

    Për nënshartesat vegjetative të pemëve drufrutore dhe hardhisë së rrushit të sjella nga importi, fermeri duhet t’i posedojë këtë dokumentacion: certifikatën

fitosanitare për gjendjen shëndetësore të nënshartesave vegjetative të lëshuar nga vendi-shteti prej të cilit janë importuar nënshartesat vegjetative dhe dokumentin unik doganor (DUD) që dëshmon se nënshartesat janë futur në Kosovë në mënyrë të rregullt përmes doganës;

         Dëshminë nga kadastra mbi sipërfaqen e tokës së punueshme në pronësi ose kopjen e

kontratës që dëshmon disponueshmërinë e tokës bujqësore;

    Kontratën për sipërfaqen e tokës bujqësore të marrë me qira e cila duhet të jetë e lidhur së paku për 2 (dy) vite dhe e nënshkruar në mes të dy palëve – qiradhënësit dhe qiramarrësit.

         Dëshminë për pagesën e tatimit mbi pronë.

 

 

 

PAGESAT DIREKTE PRODHIMTARI ORGANIKE:

 

 KRITERET QË DUHET T’I PLOTËSOJNË FERMERËT/APLIKUESIT:

        Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

    Të  kenë  të  mbjellë  së  paku 0.10  ha me  kultura  bujqësore  me  qellim  të  prodhimit organik.

    Parcela e mbjellë me kultura bujqësore me qëllim të prodhimit organik duhet të jetë së paku 0.10 ha e pandarë;

        Sipërfaqja e marr me qira, duhet të jetë e kontraktuar së paku për tre (3) vite;

         Sipërfaqja e marrë me qira duhet të jetë së paku  0.10 ha e pandarë;

    Në momentin e aplikimit fermeri duhet të deklaroj se cila kulturë bujqësorë është e mbjellurë në ngastrën për të cilën aplikon.

 

 DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM:

        Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;

        Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të aplikuesit;

        Kopjen e certifikatës së regjistrimit të biznesit për personat juridikë;

    Dëshminë nga kadastra-fletën poseduese dhe kopjen e planit  për sipërfaqen e tokës bujqësore për të cilën aplikon.

    Kontratën për sipërfaqen e tokës bujqësore të marrë me qira e cila duhet të jetë e lidhur dhe e nënshkruar në mes të dy palëve–qiradhënësit dhe qiramarrësit;

         Dëshmi për pagesën e tatimit mbi pronë;

    Dëshmi certifikimi për ngastrën-parcelën dhe kulturën bujqësore të mbjellurë në atë ngastër-parcelë. Dëshmia lëshohet nga trupa e kontrollit (trupa certifikuese) e akredituar

 

në nivel të BE-së dhe duhet të sillet pasi të realizohet certifikimi dhe fermeri të pajiset me këtë dokument.

 

PAGESAT DIREKTE PËR LOPË DHE BUALLICA QUMËSHTORE:

 

Kriteret që duhet t’i plotësojnë fermerët/aplikuesit:

         Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

    Të mbarështojnë së paku 5 krerë lopë qumështore dhe buallica qumështore ose së paku 5 krerë lopë qumështore dhe buallica qumështore së bashku;

    Kafshët duhet të jenë të matrikulluara (pllaka që u vendosen në vesh me numra të veçantë) me matrikull të Republikës së Kosovës ose shteteve të BE-së;

    Kafshët duhet të jenë të identifikuara dhe të regjistruara në sistemin e Identifikimit dhe Regjistrimit të kafshëve në AUV, numri i kafshëve në fermë dhe në bazën e të dhënave duhet të jetë i përditësuar.

 

Dokumentacioni i nevojshëm:

         Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;

         Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të aplikuesit;

    Regjistrin e lëshuar nga Praktikat Veterinare të kontraktura nga AUV, duke u bazuar në të dhënat e sistemit të Identifikimit dhe Regjistrimit të kafshëve në AUV;

Dëshminë për pagesën e tatimit mbi prone

 

 

 

 

 

 

 

PAGESAT DIREKTE PËR DELET DHE DHITË

 

Kriteret që duhet t’i plotësojnë fermerët/aplikuesit:

         Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

    Të mbarështojnë së paku 30 krerë dele dhe së paku 20 krerë dhi qumështore në prodhimtarinë aktive të qumështit;

         Kafshët duhet të jenë të matrikulluara (pllaka që u vendosen në vesh me numra të

veçantë) me matrikull të Republikës së Kosovës ose shteteve të BE-së;

    Kafshët duhet të jenë të identifikuara dhe të regjistruara në sistemin e Identifikimit dhe Regjistrimit të kafshëve në AUV, numri i kafshëve në fermë dhe në bazën e të dhënave duhet të jetë i përditësuar.

 

Dokumentacioni i nevojshëm:

         Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;

         Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të aplikuesit;

    Regjistrin e lëshuar nga Praktikat veterinare të kontraktura nga AUV, duke u bazuar në të dhënat e sistemit të Identifikimit dhe Regjistrimit të kafshëve në AUV;

         Dëshminë për pagesën e tatimit mbi pronë.

    Dëshmi mbi kryerjen e vaksinimit të tufës/kopesë kundër sëmundjes së Brucelozës, dokumenti sillet pasi të përfundon vaksinimi i rregullt vjetor.

 

 

 

PAGESAT DIREKTE PËR BLETARI

 

Kriteret që duhet t’i plotësojnë fermerët/aplikuesit:

         Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

         Të mbarështojnë minimum 30 shoqëri bletësh (koshere);

    Fermerët që kanë 30 deri 50 shoqëri bletësh (koshere) mund ti kenë të vendosura shoqëritë e bletëve (kosheret) maksimumi në dy (2) bletishte, fermerët që kanë mbi 50 deri 200 shoqëri bletësh (koshere) mund ti kenë të vendosura shoqërit e bletëve (kosheret) maksimumi në pesë (5) bletishte, fermerët që kanë mbi 200 shoqëri bletësh (koshere) mund ti kenë të vendosura shoqëritë e bletëve (kosheret)  maksimumi në  7 bletishte;

         Kosheret  duhet  të  jenë  të  shënjuara  me  numër  identifikues  të  pronës  sipas  një

rregullimi të brendshëm nga MBPZHR-ja dhe fermerët do të njoftohen në momentin e aplikimit.

 

Dokumentacioni i nevojshëm:

         Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;

         Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të aplikuesit;

    Kopjen e certifikatës për prodhimin organike të mjaltit. Certifikata duhet të jetë e lëshuar nga trupa certifikues (vetëm për fermerët e certifikuar për prodhimin e mjaltit organik);

         Fermerët e certifikuar për prodhimin e mjaltit organik, kopjen e certifikatës duhet t’ia

bashkëngjisin dokumentacionit jo më larg se 10 ditë nga data e certifikimit;

         Dëshminë për pagesën e tatimit mbi pronë.

    Dëshmi individuale të vërtetuara nga Drejtoria Komunale për Bujqësi-Komuna për numrin e shoqërive të bletëve dhe vendndodhjen e  shoqërive të bletëve;

         Certifikata veterinare-shëndetësore e lëshuar nga Praktikat Veterinare të licencuara

nga AUV.

 

 

 

 

PAGESAT DIREKTE PËR PULA VOJSE

 

 

 

. Kriteret që duhet t’i plotësojnë fermerët/aplikuesit:

         Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

    Të mbarështojnë së paku 2000 pula vojse në të gjitha fazat e prodhimtarisë aktive të vezëve;

         Mbështeten pulat vojse në të gjithë ciklin e prodhimit të vezëve;

         Subjekti  duhet të jetë i regjistruar në regjistrin e biznesit;

         Subjekti duhet të jete i regjistruar pran AUV.

 

Dokumentacioni i nevojshëm:

         Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;

 

         Kopjen e certifikatës së biznesit;

         Kopjen e certifikatës së numrit fiskal;

         Dëshmi – vërtetim për obligimet e kryera ndaj ATK-së;

         Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të subjektit;

    Kopjen e dëshmisë për numrin dhe origjinën e zogjeve një ditor për pula vojse ose të pulave vojse,  fatura e furnizimit nga importuesi dhe prodhuesi;

    Për pulat vojse dhe zogjtë një ditor për pulat vojse, fatura e furnizimit vlen  nga data 01 qershor 2015 deri me 31 tetor 2016;

         Certifikata veterinare-shëndetësore e lëshuar nga Praktikat Veterinare të licencuara nga

AUV;

         Vërtetimin që është i regjistruar në AUV;

         Dëshmi nga veterinari për aplikimin e programit të vaksinimit;

         Dëshminë për pagesën e tatimit mbi pronë.

 

 

 

PAGESAT DIREKTE PËR THËLLËZA

 

 

 

Kriteret që duhet t’i plotësojnë fermerët/aplikuesit:

         Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

         Të mbarështojnë së paku 100 thëllëzave vojse;

         Mbështeten thëllëzat në gjithë ciklin e prodhimit;

 

Dokumentacioni i nevojshëm:

         Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës; ;

         Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të fermerit;

         Certifikata veterinare-shëndetësore e lëshuar nga Praktikat Veterinare të licencuara nga

AUV;

         Dëshminë për pagesën e tatimit mbi pronë;

 

 

PAGESAT DIREKTE PËR DOSAT PËR RIPRODHIM

 

 

 

Kriteret që duhet t’i plotësojnë fermerët/aplikuesit:

         Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

    Të mbarështojnë minimum 2 e më shumë dosa për riprodhim aktiv në të gjitha fazat e riprodhimit;

    Kafshët duhet të jenë të matrikulluara me matrikull (pllaka që u vihen në vesh me numër të regjistrit) të Republikës së Kosovës ose shteteve të BE-së;

    Kafshët duhet të jenë të identifikuara dhe te regjistruara në sistemin e Identifikimit dhe Regjistrimit të kafshëve në AUV, numri i kafshëve në fermë dhe në bazën e të dhënave duhet të jetë i përditësuar.

 

Dokumentacioni i nevojshëm:

 

         Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;

         Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të fermerit:

    Regjistrin e lëshuar nga Praktikat veterinare të kontraktura nga AUV, duke u bazuar në të dhënat e sistemit të Identifikimit & Regjistrimit të kafshëve në AUV;

         Dëshminë për pagesën e tatimit mbi pronë;

    Dëshmi për kryerjen e vaksinimit kundër murtajës klasike të derrave, dokumenti sillet pasi të përfundon vaksinimi i rregullt vjetor.

 

 

Lista e stacioneve veterinare te licensuara nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterines:

 

 

Komuna

 

Subjekti veterinar i kontraktuar

 

Emri & Mbiemri

Nr. licences  

Telefoni

 

 

 

 

Pejë

N.T.SH. Veterina Turhan Nila 087/12 044/189-805
A.V. Kosova Nor Taulant Kastrati 094/13 044/149-409
N.T.SH. Stacioni veterinar Henrik Nulleshi  

022/06

 

044/221-222

 

 

Gjilan

N.T.SH. Fauna Zijah Idrizi 049/06 044/177063
A.V. PREVENTIVA Fatmir Osmani  

098/13

 

044/406-503

 

 

 

 

Kli

A.V.N.SH. Veterinakos Ramadan Desku 106/15 044138-856
N.P.SH. Veterina Anton Marku  

066/08

044/222-980
A.V. Sipi Josip Toplanaj  

086/12

 

044/232-474

 

 

 

 

 

 

Skenderaj

A.V. Preventiva Afrim Shala 012/06 044/214-236
A.V. Veterinari Hajrullah Mecinaj 073/09 044/192-152
A.V.Veterina Arsim Gashi 078/10 044/283-774
A.V. Fauna Istref Gashi  

077/10

 

044/192-149

 

 

Istog

SH.P.K. M&N-I Mentor Llullaku 099/13 044/223-941
N.T.SH. Veterina Haki Bytyqi  

033/06

 

044/223-919

Deçan O.V. Qerim Pepshi Qerim Pepshi  

034/06

 

044/178-707

 

 

 

 

 

 

 

Gjakovë

A.V. Dardani Albert Hasanaj 074/09 049/494-483
N.T.SH. Veterinaria Kole Komani  

026/06

044/133-977
A.V. Dushkaja Bajram Hoxha 072/09 044/407-539
N.T.SH. In-Vet Ilir Tarani 110/15 044206-341
N.T.SH. G-Vet Gani Ibraj  

102/13

 

044/604-932

 

 

 

 

Vushtrri

N.SH. Veterinari Zenel Zhabari 111/15 044-226-172
S.V. Veterina Safet Osmani 005/06 044/147-297
S.V. PharmaconVet Fevzi Gerxhaliu  

006/06

 

044/197-626

Viti N.T.P. Farmvet.M Nue Marku  

061/07

 

044/284-006

Drenas N.SH.A.V. Veterina Sefedin Heta  

013/06

 

044/180-947

Junik D.T.SH. AS Vet Florik Haxhikadria  

095/13

 

044/610-474

Novoberdë A.V. Berati Qerim Sadiku 096/13 044/222-560

 

 

  A.V. Diagnoza Vet Arbnor Murtezi  

115/15

 

044-404-151

 

 

Obiliq

A.V. Medical Uran Rexhepi 079/10 044/375-775
A.V. Medico-Vet Ajet Haliti  

113/15

 

045-475-647

Ranillug V.S. Kosvet Dragan Paunovic  

040/06

 

045/652-952

Partesh V.S. Kosvet Dragan Paunovic 090/13 045/511-041
 

 

 

 

 

Podujeve

A.V Veterinari Hamdi Aliu 054/06 044/313-369
A.V Beli Blerim Vershevci 071/09 044/319-412
A.V Fauna Nazmi Lahu 092/13 044/170-323
N.P.Sh. Albatriti Sabri Halili 108/15 044196-776
 

 

Dragash

N.SH.Stcioni.Vet ‘R’ Regjep Shala 020/06 044/201-082
PP Agrovet Tasim Sherifi 021/06 044/354-728
Rahovec N.T.P Sala – Amb. Vet Oni Sali  Thaqi 053/06 044/188-186
Prishtinë N.SH. Veterina Shefki Ajdini 081/11 044/268-141
Mitrovicë A.V Veterina Avni Kadriu 070/09 044/196-693
Lipjan A.V. Veterina Bujar Ejupi 004/06 044/206-986
Hani I Elezit A.V. Medika Sadat Bajrami 097/13 044/455-335
Kaçanik A.V. Kujdesi Isamedin Sopa 082/11 044/235-788
Fushë

Kosovë

 

N.SH. KidaFarm Vet

 

Qendrim Kida

091/13 044/247-340
Kamenicë A.V Kamza Faton Krasniqi 114/16 044-231-431
Malishevë S.V. Enkeli-Med Vet Avni Robaj 017/06 044/141-925
Prizreni A.V. Fidan Krasniqi B-I Fidan Krasniqi 112/15 049-603-855
Ferizaj A.V. Veterina Ali Halili 059/07 044/238-301
Suhareke A.V. TherandaVets Kreshnik Rogova 104/14 044/140-409
Shtime A.V. VeterinaKos Xhevdet Krasniqi 046/06 045/321-189
Leposaviq A.V. Leshak Milka Zecevic 011/06 045/306-165
Zubin Potok V.A. Bojan-vet Bojan Ignjatovic 105 /14 064-8374727
Zveqan V.A. Bojan-vet Bojan Ignjatovic 105 /14 064-8374727
Shtërpce A.V. Veterina Med Hyzri Imeri 052/06 044/324-656