Republika Kosovo

Dragaš

Funksionalnost Skupštine

Funkcije Skupštine Opštine

Opština Dragaš je osnovna samoupreavna jedinica odredjena granicama Zakona o Granicama,koju sačinjavaju lokaliteti odredjeni Statutom Opštine i stara se na način da svi gradjani uživaju prava i slobode-bez obzira na rasu,etničku pripadnost,jezik, religiju, političko ili drugo mišljenje.
Opština, u pogledu zakonskog aspekta , je pravno lice i ima pravo da :
a) tuži i bude tužena od suda,
b) da poseduje i menadžira imovinom,
c) može biti vlasnik ili suvlasnik neke kompanije koja je od interesa za opštinu u odnosu sa gradjanima,
d) sklapa ugovore,
e) da zaposli osoblje, i
f) da se anagažuje u aktivnostima koje su neophodne za ostvarivanje svojih odgovornosti.
Organi okupštine su:Skupština opštine i predsednik.
Opština ima pravo da(osim državnih simbola) upotrebi i svoje simbole,kao što su
amblem,pečati itd.
Podzakonski akti koje usvaja Opština su :
a) Statut opštine,
b) Pravilnik rada,
c) opštinski pravilnici, i
d) ostala potrebna akta za efikasno funkcionisanje,kao što su : odluke i naredbe,unutar ovlaščenja opštine.
Sopstvena ovlaščenja opštine su :
a) lokalni ekonomski razvoj,
b) urbano i ruralno planiranje,
c) koriščenje zemljišta i razvoj,
d) spovodjenje pravilnika i standarda o gradnji radi kontrole gradnje,
e) zaštita lokalne sredine,
f) pružanje ostalih usuga za gradjane,odredjene zakonima i Statutom Opštine.

Komuniciranje u opštini Dragaš

Opština Dragaš komunicira sa gradjanima i oslaim subjektima preko svojih
organa,pružanjem neposrednih usluga za odredjene oblasti relizaovanja osnovnih prava.U toj funkciji je Prijemna Kancelarija koja,na početku,orjentiše stranke za realizovanje odredjenih službenih potreba.
Za najznačajnije dogadjaje u opštini,ili opštinske dokumente,gradjani Opštine i
ostali koji se iteresuju za opštinu Dragaš,mogu se informisati preko javnih oglasnih tabli u Opštini,web-stranici Opštine na interenetu,putem letaka i opštinskih informativnih publikacija i povremenih informacije u lokalnim radijima i dnevnim ili periodičnim novinama posvećene opštini Dragaš.