Republika e Kosoves

KaçanikTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Rregullimi i hapsirave rekreative Shtegu i Lirisë , Faza e I-rë
652-24-6759-5-2-1
04-07-2024 25-07-2024 Detajet
Shërbimet e Dezinfektimit;Dezinsektimit dhe Deratizimit
652-24-6096-2-2-1
19-06-2024 10-07-2024 Detajet
Ndërtimi i parqeve dhe hapsirave publike në lokacionet Kaçanik i Vjetër dhe Lagja Hajdari - Fshati Rekë
652-24-6424-5-2-1
26-06-2024 17-07-2024 Detajet
Rregullimi dhe asfalltimi i rruges Stagovë-Runjevë
652-24-6558-5-2-1
03-07-2024 24-07-2024 Detajet
Mirmbajtja dhe servisimi i automjeteve
652-24-6131-2-2-1
19-06-2024 10-07-2024 Detajet
Ndërtimi i shtretërve të lumenjëve dhe përroskave
652-24-6474-5-2-1
27-06-2024 18-07-2024 Detajet
Ndërtimi dhe rregullimi i rjeteve të ujësjellësve në lokalitetin Ivajë - Kaçanik
652-24-6306-5-2-1
24-06-2024 12-07-2024 Detajet
Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në SHFMU Idriz Seferi - Bob
652-24-6375-5-2-1
25-06-2024 16-07-2024 Detajet
Ndërtimi i Depos dhe Garazhes në QKMF
652-24-5430-5-2-1
10-06-2024 01-07-2024 Detajet
Ndertimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike
652-24-6871-5-2-1
08-07-2024 26-07-2024 Detajet