The Republic of Kosovo

PrishtinëThe tender Start date Completion date Action
Nevojat e Kuvendit Komunal të Kryeqytetit, sistemi I menaxhimit të zërimit
616-24-6067-1-3-6
17-06-2024 21-06-2024 Details
Ri tender Loti 1, Sigurimi i objekteve të Komunës së Prishtinës dhe objekteve te institucioneve të arsimit dhe, Loti 2 Sigurimi fizik i objekteve te QKMF, QMF -se dhe QMU-se
616-24-4595-2-1-1
15-05-2024 11-06-2024 Details
6 Furnizim me Material Shpenzues për nevojat e Komunës së Prishtinës
616-24-3899-1-1-1
26-04-2024 03-06-2024 Details
78 Renovimi dhe mirëmbajtja e IEAA- Rregullimi i kulmeve
616-24-5770-5-2-1
10-06-2024 28-06-2024 Details
Mirëmbajtja e monumenteve , fontanave dhe krojeve publike
616-24-4212-2-1-1
30-04-2024 18-06-2024 Details
Furnizimi dhe mirëmbajtja e Klimave në objektin Komunal dhe institucionet tjera
616-24-5477-1-2-1
31-05-2024 24-06-2024 Details
Furnizimi me dru për institucionet edukativo arsimore, bashkësit lokale, biblotekat, AMF-të dhe nevojat tjera komunale.
616-24-4590-1-2-1
14-05-2024 03-06-2024 Details
FASADIMI I NDËRTESAVE TË VJETRA NË KRYEQYTET SI DHE OFRIMI I SHËRBIMEVE
616-24-4375-2-1-1
06-05-2024 11-06-2024 Details
20 Furnizimi me pajisje te teknologjise informative
616-24-5525-1-2-1
03-06-2024 24-06-2024 Details
Mbledhja , transporti, trajtimi dhe deponimi i mbeturinave të vëllimshme dhe ndërtimore
616-24-4660-2-1-1
16-05-2024 24-06-2024 Details
109 Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve fekale në tërë fshatrat e Komunës së Prishtinës
616-24-4299-5-1-1
03-05-2024 20-06-2024 Details
78 Renovimi dhe mirëmbajtja e IEAA-gelqerosja
616-24-5609-5-2-1
05-06-2024 24-06-2024 Details
Pastrimi i Objekteve Shëndetësore të KPSH- Negociuar
616-24-5772-2-2-5
14-06-2024 11-06-2024 Details
Avancimi i softuerit ekzistues për 16 E-kiosqe dhe centralizimi i të njëjtave
616-24-4744-2-2-1
16-05-2024 06-06-2024 Details
Sigurimi dhe kontrollimi teknik i automjeteve te Brigades se zjarrëfiksave dhe te tjera te komunes se Prishtines -e negociuar
616-24-5394-2-2-5
06-06-2024 03-06-2024 Details
41 Furnizim me barna për rezidentet e SHPMPF
616-24-4738-1-2-1
20-05-2024 10-06-2024 Details
Mbikqyrja e strehimores per kafshë shoqëruese në Hajvali.
616-24-5529-2-3-6
04-06-2024 10-06-2024 Details
126 Rregullimi i varrezave të martirëve dhe dëshmoreve në fshatin Makovc
616-24-5067-5-2-1
24-05-2024 12-06-2024 Details
Furnizim me invertar per aneksin e I.P Ardhemëria dhe I.P. Xixëllonjat
616-24-4030-1-2-1
16-05-2024 11-06-2024 Details