Republika e Kosoves

Kaçanik

 

  1. Personi Kontaktues
  2. LIGJI Nr. 03/L-215  PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE
  3. Pjesëmarrja publike në hartimin e akteve komunale si dhe  publikimi i tyre (OSBE)