Republika e Kosoves

Kaçanik

Shërbimet që kryhen në zyrat e Gjendjes Civile
Procedurat e kryerjes së shërbimeve në zyrat e Gjendjes Civile

Certifikatat e lindjes
– Kërkesa
– Lëshimi i certifikatës nga Regjistri i Lindjes

Certifikatat e aktit të martesës
– Kërkesa
– Lëshimi i certifikatës nga Regjistri i Martesës

Certifikatat e vdekjes
– Kërkesa
– Lëshimi i certifikatës nga Regjistri i Vdekjeve

Regjistrimet në regjistra Amë
Lindjet
– Kërkesa për regjistrim
– Fletëparaqitja e maternitetit ose institucionit shëndetësor
– Certifikata e martesës – prindërit e kurorëzuar, certifikatat e lindjes – të pakurorëzuarit
– Fotokopjet e dokumentit për të dy prindërit
– Deklarata për pranimin e atësisë (procesverbali), nëse prindërit nuk kanë kurorëzim
– Nëse fëmija ka lindur jashtë maternitetit (në shtëpi), prindërit duhet të sjellin edhe
kartonin e vaksinimit të fëmijës nga institucioni përkatës
– Deklarata e dy dëshmitarëve, të cilët njohin rrethanat e të porsalindurit

Vdekjet

– Kërkesa për regjistrim
– Fletëlëshimi i entit të caktuar spitalor rreth arsyeve të vdekjes
– Certifikata e lindjes dhe e kurorës për të vdekurin
– Fotokopja e një dokumenti
– Nëse vdekja ka ndodhur në shtëpi, atëherë kërkohet edhe raporti i mjekut të autorizuar për arsyet e vdekjes
– Deklarata me shkrim e dy dëshmitarëve e nënshkruar, që janë ne dijeni për arsyet e vdekjes si dhe kopjet e dokumentacionit
– Kopja e një dokumenti të paraqitësit të vdekjes, i cili duhet të jete i afërm i tij.

Akti i martesës kur njëri bashkëshort është shtetas i huaj
1.
– Certifikata e lindjes
– Certifikata e gjendjes martesore
– Dokumentacion identifikimi (kopje)
– Nëse është shkurorëzuar – Aktgjykimin e gjykatës kompetente, Aktvendimin e ndarjes
së martesës në botën e jashtme nga gjykatat vendore
– Nëse nuk ka moshë madhore – Aktvendimin e gjykatës kompetente
(Për shtetas të Republikës së Kosovës)
2
– Certifikata e lindjes (internacional)
– Certifikata e vendbanimit (e përkthyer)
– Certifikata rreth aftësisë për martesë ( kapaciteti martesor) – internacional
– Dokumentacion identifikimi (kopje)
– Nëse është i, e shkurorëzuar, Aktgjykimin e ndarjes; – certifikata e vdekjes
3. Kërkesa për lidhjen e martesës
4. Caktimi i ditës për kurorëzim (nga zyrtari për kurorëzime)
5. Kurorëzimi duhet të jetë solemn, në prani të dy dëshmitarëve
dhe përkthyesit të autorizuar nga gjykata kompetente
6. Përpilimi i procesverbalit
7. Shfletimi i Ligjit për Martesën, të drejtat dhe detyrimet
8. Nënshkrimi i të martuarve dhe dëshmitarëve
9. Përgëzimet
10. Lëshimi i certifikatës së martesës nga zyrtari kompetent
Lindjet, martesat dhe vdekjet që ndodhin në botën e jashtme-procedurat…

Regjistrimi i lindjeve
– Certifikata e lindjes – origjinale ose e përkthyer në gjuhët zyrtare
– Certifikatat e lindjes ose të martesës për prindërit e fëmijës
– Fotokopja e dokumentacionit të prindërve
– Kërkesa para organit të caktuar…

Regjistrimi i vdekjeve
– Certifikata e vdekjes – origjinale ose e përkthyer
– Certifikata e lindjes ose e martesës
– Kopja e një dokumenti
– Kërkesa para organit të caktuar

Regjistrimi i martesave
– Certifikata e martesës internacionale ose e përkthyer
– Kopja e dokumenteve të të martuarve
– Kërkesa me shkrim
Vërejtje: Riregjistrimi në regjistrat e cekur bëhet ashtu siç është në origjinal, pa kurrfarë ndryshimesh a plotësimesh

Regjistrimet e mëvonshme në regjistrat amzë të të lindurve
– Kërkesa e bërë nga personi i afërm ose prindërit me kopje te dokumentit (e vërtetuar)
– Certifikatat e lindjes nëse prindërit nuk kanë kurorë ose martesë
– Kartoni i vaksinimit për pranim-marrjen e vaksinave nga organi i QMF-së
– Deklarata e dy dëshmitarëve me nënshkrimin e vet
– Kopja e letërnjoftimit të të dy dëshmitarëve e vërtetuar nga organi komunal
– Kopja e letërnjoftimit të prindërve e vërtetuar nga organi komunal
– Nëse fëmija është me i madh se 16 vjeç-deklarata me shkrim
– Në raste të veçanta mund të kërkohet edhe dokumenti shkollor

Regjistrimet e mëvonshme në regjistrat amzë të të vdekurve
– Kërkesa e bërë nga i afërmi i të vdekurit me kopje te letërnjoftimit të vërtetuar
– Certifikata e lindjes dhe e kurorëzimit
– Kopja e letërnjoftimit e vërtetuar nga organi komunal
– Raporti i mjekut të autorizuar
– Deklarata e dy dëshmitarëve me nënshkrime të vërtetuara nga organi i caktuar
– Nëse vdekja ka ndodhur para shumë vitesh, kërkohet edhe deklaratë me shkrim nga një anëtar i familjes për vdekjen e personit në fjalë

Korrigjimi i emrit, mbiemrit…
– Kërkesa
– Certifikata e lindjes, e kurorëzimit, e lindjes së bashkëshortes
– Letërnjoftimi ose pasaporta e vërtetuar nga organi kompetent
– Dëftesa, diploma e shkollës
– Certifikate e gjykatës kompetente rreth aktivitetit pranë kësaj gjykate
– Kërkesa duhet të bëhet nga vetë personi ose me autorizim
Vërejtje: Kërkesa vjen edhe për të gjitha korrigjimet në germëzime, vendbanime, rubrikën e prindërve, klauzolat e bashkëshortëve…

Ndërrimi i emrit personal (emri dhe mbiemri)
– Kërkesa
– Certifikata e lindjes, e kurorës dhe e lindjes së bashkëshortes nëse janë të martuar
– Letërnjoftimi ose pasaporta e vërtetuar nga organi i Komunës
– Vërtetimi nga gjykata kompetente aty ku zhvillohet procedura
– Deklarata e vetë personit lidhur me arsyet e ndërrimit, për të mitur-deklarata e prindërve e nënshkruar nga dora vetë…
– Dëftesa, diploma e shkollës ose dokument tjetër e paraparë me procedurë të veçantë
Vërejtje: Nuk lejohet zhvillimi i procedurës për ndërrim me autorizim

Rikthimi i mbiemrit të mëparshëm i vajzërisë, pas zgjidhjes së martesës
– Kërkesa
– Certifikata e lindjes dhe e martesës – origjinal
– Aktgjykimi i gjykatës kompetente, e vërtetuar nga organi i Komunës
– Deklarata personale e nënshkruar nga dora vetë, për rikthim të mbiemrit, e vërtetuar
– Letërnjoftimi ose pasaporta e vërtetuar nga organi i Komunës
– Certifikata e gjykata kompetente aty ku zhvillohet procedura për rikthim

Certifikate e gjendjes martesore (beqare, i ndarë, i,e ve)
– Kërkesa
– Certifikata e lindjes (kopje)
– Dokument identifikimi (kopje)
– Nëse pala është shkurorëzuar – Aktgjykimi i gjykatës kompetente
– Nëse zgjidhja e martesës është bërë në botën e jashtme – Aktvendimin e gjykatës vendore – pranimin
– Nëse njëri prej palëve është i vdekur, certifikatën e vdekjes (kopje)
– Nëse pala nuk ka dokumentacion të Republikës së Kosovës dhe jeton e punon në botën e jashtme dhe nuk ka shtetësi – deklarata me dy dëshmitarë e vërtetuar te notari
– Nëse nuk e kanë moshën madhore -18 vjet, aktvendimi i gjykatës kompetente për aftësinë martesore të tij / të saj.

Certifikate e Bashkësisë Familjare
– Kërkesa
– Certifikata e lindjes ose e kurorëzimit (kopje – për atë që kërkon certifikatën).
– Certifikatat e lindjes të anëtarëve tjerë të familjes (kopje)
– Pasaporta (kopje)
– Nëse janë shkollare, studentë – vërtetimi i tyre (kopje)
– Pala duhet të jetë vetë prezent, me nënshkrimin e vet

Certifikata e gjendjes familjare / shtesa në boten e jashtme/
– Kërkesa
– Certifikata e lindjes ose e kurorëzimit (kopje)
– Certifikatat e fëmijëve të cilët janë të siguruar në botën e jashtme
– Kopja e një dokumenti

Certifikata e vendbanimit
– Kërkesa e nënshkruar prej kërkuesit
– Certifikata e lindjes ose e kurorëzimit (kopje)
– Dokument identifikimi (pasaportë ose letërnjoftim – kopje)
– Dokument për posedim pronësie personale, kontratë rreth qirasë e vërtetuar nga gjykata kompetente
– Faturë e rrymës, ujit, telefonit etj. (kopje)
– Dëshmi lidhur me afërsinë familjare me pronarin se ku banon (kopje)

Vërtetim vendqëndrimi
– Kërkesa
– Pasaporta valide e vërtetuar
– Letërnjoftimi, pasaporta e nikoqirit për pronësinë ose shfrytëzuesin e shtëpisë (kopje)
– Dëshmia e nikoqirit me shkrim para organit kompetent
– Dokumente tjera të parapara me ligj.

Certifikate e jetës – Personi në jetë
– Kërkesa
– Certifikata e lindjes ose e martesës nëse pala është i,e martuar (kopje)
– Vendimi i pensionit – shfrytëzuesit e pensionit (vendor apo të huaj – kopje)
– Fotokopja e një dokumenti – pasaportë ose letërnjoftim
– Pala duhet të jetë prezentë para zyrtarit kompetent
Vërejtje: Kjo vlen vetëm për shfrytëzuesin e pensionit të vetëm

Certifikate e jetës në bashkësi familjare
– Kërkesa
– Certifikata e lindjes ose e kurorëzimit për shfrytëzuesin e pensionit
– Certifikata e lindjes së fëmijëve (fotokopje)
– Certifikata e kurorëzimit të bashkëshortëve (fotokopje)
– Pasaportë ose letërnjoftim (kopje)
– Pala duhet të jetë prezentë me nënshkrimin e vet para zyrtarit kompetent

Lëshimi i aktit të vdekjes
– Kërkesa
– Certifikata e vdekjes – origjinali ose kopja e vërtetuar
– Certifikata e lindjes, letërnjoftimi ose pasaporta e personit të ngushtë të familjes (të të autorizuarit që kërkon aktvdekjen)
– Deklaratë e palës, kërkuesit të aktit të vdekjes, për atësinë, numrin dhe rendin e trashëgimtarëve
– Lista poseduese origjinale ose e vërtetuar nga organi i Komunës
– Certifikatat e trashëgimtarëve të drejtpërdrejtë
– Certifikata e kurorëzimit për të vdekurin

Vërtetimi i origjinalitetit
– Kërkesa
– Dy kopje te dokumentit që kërkohen për vërtetim nga organi komunal
– Pala duhet ta ketë edhe origjinalin
Vërejtje: Nuk vërtetohet origjinaliteti i dokumentit të lëshuar nga organet paralele dhe dokumenti i cili është lëshuar jashtë procedurave të rregullta administrative

Vërtetimi i identitetit
– Kërkesa
– Certifikata e lindjes ose e kurorëzimit (kopje)
– Dokumenti i cili është kontestues me identitetin e palës – kopje e vërtetuar nga organi i Komunës
– Deklaratë me dy dëshmitarë (me kopjet e letërnjoftimeve, të moshës së tij/saj që e njohin palën, dhe rrethanat për rastin konkret
– Pala duhet të jetë i,e pranishëm gjatë kërkesës ose me autorizim

Deklaratë për pranimin e të mirave materiale
– Kërkesa
– Raporti familjar me atë që pranon të mira materiale (certifikata e lindjes, e martesës – kopje)
– Dokumentacion identifikimi (kopje)
– Adresa e saktë e personit që i sjellë të mirat materiale (botën e jashtme)
– Dokumentacion banke apo agjencie për dërgimin e këtyre mjeteve
– Pala që i pranon të mirat materiale duhet të jetë prezentë për të nënshkruar.

Certifikate e varshmërisë materiale
– Kërkesa
– Certifikata e lindjes së personit, i varur materialisht (kopje)
– Certifikata e lindjes ose e kurorëzimit të personit që kujdeset
– Dokument identifikimi i tij (kopje)
– Dokument identifikimi për personin e varur materialisht (kopje)
– Adresën e saktë në botën e jashtme (Pass ose Ausweeis)
– Pala e varur duhet të ketë vërtetimin e entit për punësim, vërtetim finance
për të ardhurat; nëse është student – vërtetim universiteti – vërtetim shkolle; nëse është i pensionuar – vendimin e pensionit