Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Ekstraktet e procesverbaleve te komitetit per politike dhe financa