Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Misioni & Vizioni

Komuna e Suharekës angazhohet, të avansoj të drejtat e barabarta për të gjithë qytetarët e saj pa dallim, duke ju shërbyer sipas ligjit dhe të drejtave, në transparencë të plotë mbi shpenzimet publike.
Synon ngritjen e kapaciteteve, në secilin sektor gjatë procesit të zhvillimit ekonomik dhe infrastrukturës, kudo në teritorin e saj.
Kultura, rinia dhe sporti, shërbimet shëndetësore dhe avansimi tyre, arsimimi cilësor me kushte moderne, zhvillimi i bujqësisë dhe turizmit, do të jenë drejtimet mbi të cilat punohet në projekte, të cilat sigurojnë fonde dhe krijojnë hapsirë për zhvillim.
Pastërtia dhe mbrojtja e ambientit, humaniteti dhe mirëqenia për secilin është frymëzimi për punë e cila do t’i takoj institucioneve dhe secilit qytetar mbi bazën e vullnetit.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Kodi i Etikes së Komunes së Suharekës

IKSHPK

Thirrje për grande ERPK-AZHR

Konsultime Publike

Qasja ne dokumente zyrtare

Të drejtat e njeriut

ekosova.rks-gov.net

Portali shteteror

Konkurset

Shtyp Faturen e Tatimit në Pronë

E-Pasuria

NDREQE.COM

Himni

Harta e qytetit

Raportet e Auditorit të Përgjithshëm

Sherbimet : Si te pajisem me leje ndertimore ?

Deklarimi i Pasurisë

STATUTI I KOMUNES

Performanca Komunale

Libri i Proceseve per menaxhimin e shpenzimeve publike

Numrat e rëndësishëm