Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Ekstraktet e procesverbaleve te kuvendit