Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

B08 Njoftim per dhenje te kontrates

FURNIZIM ME ZHAVOR PER RRUGET E DEMTUARA – FONDI EMERGJENT

Pastrimi i automjeteve për administratën komunale dhe QKMF-në

SHERBIMET E PARKINGUT PER AUTOMJETET E ZYRTAREVE KOMUNAL