Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

VENDIM 062018 I AUTORITETIT KONTRAKTUES NE KERKESEN PER RISHQYRTIM 12102018.docx

VENDIM 0052018 AUTORITETI KONTRAKTUES NE KERKESEN PER RISHQYRTIM 21092018.docx

VENDIM 042018 I AUTORITETIT KONTRAKTUES NE KERKESEN PER RISHQYRTIM 12092018.docx

003 VENDIM PER RISHQYRTIM TE KERKESES se dates 30072018 

002 2018 VENDIM PER RISHQYRTIM TE KERKESES te dates 23072018.DOC

001 2018 VENDIM PER RISHQYRTIM TE KERKESES.DOC