Republika e Kosoves

Junik

Nënkryetari

Nënkryetar

z. Besart Tofaj

Data e lindjes: 10 Qershor 1996
Vendlindja: Junik, Kosovë
Shkollimi: Universitar 
Drejtimi: Inxhinieri Softuerike
Gjuhë të huaj: Angleze

Tel : +383 44 706 040

E-Mail: besart.tofaj@rks-gov.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nënkryetari emërohet nga Kryetari për të njëjtin mandat dhe shkarkohet nga Kryetari.

Me kërkesë të Kryetarit, Nënkryetari i ndihmon Kryetarit në ushtrimin e funksioneve ekzekutive të përditshme dhe vepron në emër të Kryetarit në mungesë të tij.

Kur posti i Nënkryetarit mbetet i lirë, Kryetari emëron Nënkryetarin e ri, jo më vonë se tridhjetë ditë pas paraqitjes së postit të lirë. Në raste të konfliktet të interesit të Nënkryetarit zbatohen dispozitat e njëjta nga neni 59 të ligjit për VL.