Republika e Kosoves

Mitrovicë e Veriut

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

Drejtoria e Financave dhe Zhvillimit Ekonomik do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave si në vijim:

 1. Hartimin e rregulloreve komunale për çështje financiare;
 2. Ndihmon Kryetarin e Komunës në përgatitjen e projekt-buxhetit;
 3. Mbajtjen e llogarive dhe raporteve financiare vjetore;
 4. Menaxhimin e thesarit nën mbikëqyrjen e Kryetarit të Komunës;
 5. Mbikëqyrjen dhe monitorimin e sistemeve dhe procedurave për ekzekutimin e buxhetit;
 6. Realizimin e procedurave dhe raporteve të kontabilitetit;
 7. Dhënien e këshillave profesionale nga fusha e buxhetit organeve komunale;
 8. Përcjelljen e aktiviteteve të subjekteve ekonomik të biznesit, hulumtimin dhe dhënien e udhëzimeve të nevojshme profesionale;
 9. Regjistrimin dhe licensimin e bizneseve;
 10. Dhënien e udhëzimeve dhe këshillave në lidhje me bizneset e reja;
 11. Bashkëpunimin dhe koordinimin e aktiviteteve me MF-in dhe institucionet tjera rreth grandeve, transfereve, planifikimit vjetor dhe afatmesëm;
 12. Hartimin e planit për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të Komunës;
 13. Hartimin e planeve konkrete për zhvillimin e industrisë zejtare;
 14. Hartimin e planit për shfrytëzimin e burimeve ekonomike që janë brenda Komunës;
 15. Krijimin e kushteve të qëndrueshme për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.