Republika e Kosoves

Mitrovicë e Veriut

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme 

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme kryen këto detyra dhe është përgjegjëse për:

  1. Zbatimin e dispozitave ligjore në organet e administratës komunale;
  2. Planifikimin e buxhetit të drejtorisë dhe kujdesin për menaxhimin optimal të tij;
  3. Shërbimet që kanë të bëjnë me fushën e logjistikës dhe funksionimin e saj, ku përfshihet menaxhimi i parkut të automjeteve, kujdesi për mirëmbajtjen e automjeteve zyrtare, furnizimi me derivate etj;
  4. Sigurimi i lekturimit dhe përkthimit të materialeve të organeve të Komunës në gjuhët zyrtare;
  5. Regjistrimi dhe mbajtja e evidencës së materialit zyrtar, që pranohet dhe dorëzohet nga depoja e Komunës;
  6. Ofrimi i komunikimit korrekt me qytetarë, vënia në dispozicion të qytetarëve të kërkesave, t’i këshillojë dhe jep ndihmë juridike – administrative për mënyrën e plotësimit të kërkesave, regjistrimi i të gjitha kërkesave të palëve, raportimi për lëndët e kryera gjatë secilit muaj, arkivimi i lëndës arkivore dhe kujdesi për ruajtjen e saj;
  7. Kujdesi për shërbimet postare, shërbimet e sigurimit dhe mirëmbajtës së objekteve;
  8. Mirëmbajtja e pajisjeve të teknologjisë informative, etj;
  9. Shërbimet e gjendjes civile që përfshijnë statusin civil të qytetarëve;
  10. Regjistrimin e  të lindurve, të kurorëzuarve dhe të vdekurve
  11. Lëshimin e certifikatave që dëshmojnë gjendjen civile të qytetarit, duke përfshirë edhe certifikatën e vendbanimit, si dhe ndërrimin e emrit personal;
  12. Vërtetimin e origjinalitetit të dokumenteve të ndryshme;
  13. Shërbimet që kanë të bëjnë me organizimin e qytetarëve nëpër lagje, fshatra, zyre të vendit, si dhe në bashkësi lokale;
  14. Është përgjegjëse për vlerësimin dhe sigurimin e përputhshmërisë së politikave, legjislacionit dhe aktiviteteve të Komunës, me standardet e larta për të drejtat e njeriut, duke ofruar këshilla dhe rekomandime organeve të Komunës dhe qytetarëve lidhur me të drejtat e njeriut;
  15. Organizimi i zyrave brenda institucionit në objektin e Komunës;
  16. Sigurimin e barazisë së qytetarëve në realizimin e të drejtave dhe obligimeve të përcaktuara me ligj.