Republika e Kosoves

Dragash

Për qasje në dokumente zyrtare duhet që ta shkarkoni formularin më poshtë, ta plotësoni dhe të dorëzoni te sporteli i Zyres Pritëse.

 

 

Ligji për qasje ne dokumente publike

Fletushka për qasje në dokumente publike

Formulari për qasje ne dokumente publike