Republika e Kosoves

Dragash

Zyra ligjore dhe Integrime Evropiane

Zyra Ligjore

Ofron ndihmë juridike, këshillime dhe bën ekspertizë për nevojat e Kabinetit të Kryetarit,  drejtorive, sektorëve/njësive dhe të institucioneve të arsimit, të shëndetësisë dhe të ndërmarrjeve komunale;

Shqyrton të gjitha projekt rregulloret që propozuesit ia dërgojnë për miratim Këshillit të drejtorëve, komiteteve kompetente dhe Kuvendit të Komunës, duke garantuar pajtueshmëri me ligjet ekzistuese në fuqi dhe Statutin e Komunës;

Shqyrton  propozimet e vendimeve dhe akteve të tjera që i propozohen Kuvendit për miratim;

Harton vendime dhe urdhëresa  administrative, të cilat i lëshon Kryetari i Komunës;

Ruan dokumentacionin e Zyrës ligjore dhe bën shtypjen e të gjitha materialeve dhe akteve të tjera nga përgjegjësia e kësaj  zyre;

Bashkëpunon me bashkëpunëtorët profesionalë dhe iu ndihmon atyre nga pikëpamja ligjore në përgatitjen e vendimeve dhe të akteve tjera juridike si dhe të materialeve tjera të ndryshme;

Kryen edhe punë të parapara  me ligj, me  Statutin e Komunës së Dragashit dhe me rregulloret tjera;

Sektori ligjor, udhëhiqet nga Udhëheqësi i sektorit, i cili për punën e tij, i përgjigjet Kryetarit të Komunës.

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë e Zyrës për Integrime Evropiane

  • I ofron mbështetje dhe këshilla profesionale kryetarit të komunës dhe drejtorëve komunal në përcaktimin e prioriteteve të komunës në fushën e integrimit evropian, duke marrë parasysh obligimet që dalin për komunën nga dokumentet strategjike nacionale për integrim evropian;
  • Koordinon punën dhe zhvillon konsultime me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Ministrinë e Integrimit Evropian, për harmonizim të prioriteteve dhe politikave të komunës me dokumentet strategjike të Qeverisë së Republikës së Kosovës;
  • Monitoron, vlerëson dhe raporton lidhur me implementimin e prioriteteve dhe dokumenteve strategjike të komunës që dalin nga dialogu i procesit të stabilizim-asocimit, si dhe siguron reflektimin e sfidave të identifikuara në caktimin e prioriteteve të komunës për integrim evropian dhe të planeve të punës për integrim evropian;
  • Raporton rregullisht te Kryetari i Komunës për aktivitetet e drejtorive;
  • Bashkëpunon me Zyrën për Integrime Evropiane në MAPL në çështjet e përafrimit të legjislacionit me legjislacionin e BE – së;
  • Mbledh informacione dhe konsultohet me ministrinë përgjegjëse për integrim evropian për të siguruar zbatimin e politikave dhe udhëzimeve në përputhje me politikat kombëtare;
  • Bën  monitorimin, raportimin dhe vlerësimin e rregullt të implementimit të prioriteteve    dhe    dokumenteve strategjike të Komunës, si dhe të aktiviteteve relevante në kuadër të dokumenteve strategjike nacionale për integrim evropian dhe obligimeve të Komunës që dalin nga marrëdhëniet Kosovë-BE.
  • Koordinohet  dhe  konsultohet  ngushtë me  strukturat   udhëheqëse  komunale (Kryetari   i   Komunës, Kryesuesi i Kuvendit Komunal, Drejtorët e  Drejtorive  dhe  strukturat e tjera relevante komunale) dhe me strukturat qendrore ( Ministrinë Përgjegjëse për Qeverisje Lokale dhe atë të Integrimit Evropian) për të siguruar pajtueshmërinë e kornizës rregullative dhe të politikave komunale me standardet e BE-së.
  • Koordinohet ngushtë me Kryetarin e Komunës, Kryesuesin e Kuvendit Komunal dhe Drejtorët e Drejtorive, si dhe me të gjitha strukturat e tjera vendimmarrëse  komunale,  në zhvillimin dhe avancimin e kornizës rregullative dhe të politikave të Komunës.
  • Në përmbushjen e detyrave Zyra bashkërendon punën në mënyrë të rregullt me,Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), dhe institucionet tjera perkatëse.

 

 

 

 

 

Adem Emini

Zyrtar Ligjor & Zyrtar për Integrime Evropjane

adem.emini@rks-gov.net

emini1988@gmail.com

044/715 – 037