Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

DragashTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
•157••LOT1 - Hapja e rrugës nga vendi I quajtur Gurra-nënpersllopsi dhe nga vensi I quajtur Rudina deri në vendin e quajtur Brezhd dhe kubëzimi I rrugëve në Zaplluxhe (Mahalla te Xhamija,Rrenak e Tumqine) –(FAZA-2) •LOT2 - Ndërtimi i mureve mbrojtëse në fshatin Xërxe –(FAZA-2) •LOT3 - Ndërtimi i nxemjes qendrore objekteve shëndetësore në Restelicë,Brod,Rapqë ( FAZA-2)
621-22-12748-5-2-1
11-11-2022 01-12-2022 Detajet
•162••LOT1 - Ndërtimi i rrjetit furnizues të ujësjellesit,vendi i quajtur Livadhi i Shpatlles deri tek Likeni i Eperm si dhe meremetimi i ujëmbledhësave ne fshatin Blaq - (FAZA-2) •LOT2 - Ndërtimi i ujesjellesit te rruga e ‘’Perroi i Dashit’’ në fshatin Bresanë – K.K. Dragash - (FAZA-2)
621-22-13324-5-2-1
25-11-2022 08-12-2022 Detajet
•161• •LOT1 - Hapja dhe kubezimi i rrugëve Bresanë-bjeshkë (FAZA - 2) •LOT2 - Kubëzimi i dy rrugeve (Udhkryqi në hyrje të fshatit deri tek lagjja e hoxhes dhe udhkryqi tek dalja e fshatit per tek rruga e shkolles së vjeter) në fshatin Rrenc –( FAZA – 2)
621-22-13216-5-2-1
22-11-2022 12-12-2022 Detajet