Republika e Kosoves

Dragash

Njoftim

2015/05/05 - 12:00

Njoftohen të gjithë qytetarët e Komunes së Dragashit e veqanërisht ndërmarrjet të cilat merren me punë ndërtimore , se ndalohet rreptësisht hudhja e mbeturinave të ngurta në hapsira publike në tërë teritorin e komunë së Dragashit .
Nëdisa lokacione janë vendosur mbishkrime (Tabela) mbi ndalesën e hudhjes së mbeturinave si dhe janë vendosur shirita 
Lokacioni për hudhjen e mbeturinave të ngurta është I caktuar në vendin e quajtur  Trokan (Ish shtallat e Sharrprodhimit).
Për mos respektimin e Rregullores së Kuvendit Komunal mbi Mbrojtjen e Ambientit , për përsonat e pandërgjegjëshëm do të pasojn gjobat e parapara sipas rregullores në fjalë dhe Ligjeve mbi mbrojtjen e Ambientit.