Republika e Kosoves

Lipjan

 

Konsultime Publike

Konsultim publik – nënkupton pjesëmarrjen e qytetarëve dhe palëve të interesuara në procesin e vendimmarrjes, me qëllim të marrjes së opinioneve, sygjerimeve, kërkesave dhe vërejtjeve të
tyre, gjatë zhvillimit të procedurave të hartimit të politikave, dokumenteve strategjike dhe akteve nënligjore të kuvendit të komunës.