Republika e Kosoves

Lipjan

 

Bestar Ibrahimi 

Zyrtare përgjegjëse për mbrojtjen e të dhënave personale

Tel: +381 (38) 200 – 41 555
E-mail: bestar.ibrahimi@rks-gov.net

Vendimi për caktimin e zyrtarit përgjegjës