Republika e Kosoves

Mitrovicë e Veriut

Për qasje në dokumente zyrtare duhet që ta shkarkoni formularin më poshtë, ta plotësoni dhe të njëjtin ta dorëzoni në zyret tona.
Qasja në Dokumente Publike mund të bëhet edhe përmes formës elektronike , zyrtar përgjegjës për qasje në dokumente është:

Arzana Lyta (arzana.lyta@rks-gov.net) tel: 028/590-044

Vendim për caktimin e zyrtarit pergjegjes per qasje ne dokumentat publike
Email:  mitrovica.veriore@rks-gov.net
_________________________________________________________________________________________________

Me qëllim që kërkesa juaj të shqyrtohet saktësisht ajo duhet të përmbajë:

Detaje të informacionit që ju dëshironi të shikoni (ju lutem saktësoheni sa më tepër të keni mundësi) gjithashtu ju lusim që të jepni të dhënat tuaj si emri dhe mbiemri, adresa postare ose elektronike më qëllim që të ju njoftojmë rreth kërkesës suaj.

Sipas Ligjit 06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike ju nuk jeni i detyruar të jepni arsye përse po bëni kërkesë për qasje në dokumente publike.

Zyrtari përgjegjës për qasje në dokumentet publik apo Zyra për Informim do të ju kthej përgjigje brenda 7 ditëve ashtu siç parashihet me Ligjin për  Qasje në Dokumentet Publike. Në këtë përgjigje që do ta merrni nga zyrtari përgjegjës do të informoheni për lejimin, moslejimin apo kufizimin e pjesshëm të kërkesës suaj dhe atë duke u bazuar në Ligjin për Qasje në Dokumente Publike.

Në rast se nuk ju lejohet qasja në dokument Komuna do të ju jep informata rreth arsyet e refuzimit të kërkesës suaj.

Kundër vendimit për lejimin e plotë, të pjesshëm apo edhe refuzimit të kërkesës, parashtruesi i kërkesës për Qasje në Dokumente Publike mund të paraqet ankesë në Agjencinë për Informim dhe Privatësi : https://aip.rks-gov.net/ 

 

Klikoni këtu për ta shkarkuar formularin

Ligji-per-Qasje-ne-Dokumente-Publike-Nr.-06L-081

Broshurë informative për qasje në dokumentet publike

Broshurë informative për zyrtarët përgjegjës për qasje në dokumentet publike Ligji-per-Qasje-ne-Dokumente-Publike-Nr.-06L-081