Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Obiliq

Xhafer Gashi

Kryetari i Komunës zgjidhet me mandat katër vjeçar, të njëjtë me anëtarët e Kuvendit të Komunës.
Kryetari i komunës është udhëheqës i degës ekzekutive të komunës dhe zgjidhet drejtpërdrejtë nga qytetarët me të drejtë vote.
Kryetari i Komunës ushtron përgjegjësitë e përcaktuara në nenin 58 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.