Republika Kosovo

Parteš

Obaveštenje

2024/04/16 - 9:04

Avokati i Popullit pranon ankesat që kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të njeriut apo keqpërdorim të pushtetit ndaj individëve nga ana e institucioneve të Republikës së Kosovës.

Çdo qytetar mund t’i parashtrojë ankesë Avokatit të Popullit.

Ombudsman prima i razmatra žalbe koja se odnose o kršenju ljudskih prava ili zloupotrebe vlasti od strane institucija Republike Kosovo.

Svaki građanin može da se žali Ombudsmanu.

ORARI I VIZITAVE NË KOMUNËN E PARTESHIT

RASPORED SUSRETA U OPŠTINI PARTEŠ

Data / Datum Ora / Čas Vendi i takimit / Mesto susreta
19 prill/april 2024 10:00 Ndërtesa e Komunës/Opstinska Zgrada