Republika e Kosoves

Dragash

Drejtori

Vloran Cenaj

Data e lindjes: 19.03.1986

Kontakt:

vloran.cenaj@rks-gov.net

 vloran_cenaj86@hotmail.com 

 vlorancenaj@gmail.com

Tel:  +377 44 410 182

 

 

 

EDUKIMI DHE TRAJNIMET

2010-2017   Master i Shkencave të Gjeografisë Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Fakulteti i Shkencave Matematike-natyrore, Kosovë

Tema e masterit ” Analiza gjeografike e vijës kufitare Kosovë – Maqedoni (1945 – 2010) “

2015 – 2017  Master Profesional në Gjeografi për arsimin e mesëm të lartë Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Shqipëri

Tema e masterit ” Rrjeti i shkollave në komunën e Dragashit” ( Shpërndarja gjeografike, gjendja aktuale dhe mundësia për përfshirjen e të gjithë nxënësve në procesin e rregullt arsimor )

2005 – 2009  Diplomë bachelor i gjeografisë – Drejtimi Arsimor Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Fakulteti i Shkencave Matematike-natyrore, Kosovë Tema e masterit ” Rrjeti i shkollave në komunën e Dragashit “

2017  Cerf Level A2 Toelf ITP

2016 Qeverisje, menaxhimim dhe  udhëheqje MASHT – Departamenti i Arsimit Parauniversitar, Prishtinë

2013    Basic ICT and eLarning EU – IT Pilot Project in the field of education

2013    International Criminal Investigative training Assistance program USA, Departament of Justice

2011    Europian Computer Driving Licence ECDL Kosova.

EKSPERIENCA E PUNËS

03.01.2018   Drejtor i Arsimit në komunën e Dragashit

2014 -2017   Mësimdhënës Shkolla fillore dhe e mesme e ulët ” Fetah Sylejmani” Dragash Mësimdhenës i Gjeografisë dhe Edukatës qytetare

2009 – 2014   Mësimdhënës Shkolla e mesme ” Ruzhdi Berisha” Dragash Mësimdhënës i Gjeografisë dhe Mbrojtje e mjedisit 2008 -2009   Supervizor Stat GIS Supervizor i regjistruesve në terren

PUNA SHKENCORE 

Botimet:

Vloran Cenaj   ” Popullsia e Komunës së Sharrit “, Revista shkencore Sharri, nr 73 – 74, Janar 2015.

Vloran Cenaj   ” Ecuria dhe shkaqet e mortalitetit të foshnjave në komunën e Sharrit 1950 – 2010 ” Revista shkencore Sharri, nr. 69 -70, Tetor 2013.

Vloran Cenaj    ” Familja e madhe në komunën e Sharrit dhe dekompozimi i saj” Revista shkencore Sharri, 77 -78, Janar 2016

Vloran Cenaj     ” Karakteristikat socio – demografike në komunën e Dragashit ” Revista shkencore Sharri, 83 – 84,  Maj 2017

Vloran Cenaj    “Rreziku natyror nga ortiqet në komunën e Sharrit” Revista shkencore Sharri, nr. 75 -76, Qershor 2015

Vloran Cenaj     “Liqeni i Breznës” Revista shkencore Sharri, nr. 79 – 80, Qershor, 2016 Vloran Cenaj    “Kronologjia e përcaktimit të kufirit shtetëror ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë” Revista shkencore Sharri, nr. 85 – 86, Dhjetor 2017

Konferencat/ Prezantimet

Vloran Cenaj ” Transboundary Space. Dynamics and Challenges” Artikull i prezantuar në konferencën Ndërkombëtare ” Opoja and Gora open place for transboundary tourism. Universiteti i

Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Shqipëri, 01 -02 Dhjetor 2017

AFTËSI PERSONALE

Aftësi komunikuese  Aftësi shumë të mira për të punuar  me grupe pune ndërdisiplinore dhe ndërkombëtare, Aftësi organizative  Aftësi shumë të mira organizativedhe menaxheriale, aftësi për të përballuar vështirësitë e ndryshme që mund të përballen gjatë punes, aftësi shumë të mira për të punuar edhe nën presionin e kohës dhe afateve të limituara si edhe jashtë orarit të punës. Aftësi të tjera  SPSS GIS