Republika e Kosoves

Graçanicë

Thirrja per propozime per grante te vogla – grupet joformale dhe OJQ-të.Gracanice

2023/10/09 - 10:20

Shtojca 1.1 Formulari i aplikimit për nëngrante të vogla

Shtojca 1.3 Deklarata për financimin e dyfishtë

Shtojca 1.5 Pyetësori për Vlerësimin e Rrezikut Mjedisor dhe Social

Shtojca 1.6 – Formulari i ankesës

Shtojca 5.4 Formulari i buxhetit

Thirrja per propozime per grante te vogla – grupet joformale dhe OJQ-të.Gracanice