Republika e Kosoves

Graçanicë

Inspekcioni

Drejtor:
Aleksandar Kapetanović
aleksandar.kapetanovic@rks-gov.net

Ky departament është përgjegjës për këto detyra:

– Kontrollon objektet afariste, industriale dhe komerciale dhe depot;

– Kontrollon kushtet shëndetësore dhe sanitare në objektet publike dhe komerciale, si dhe respektimin e orarit të punës të objekteve hotelierike dhe shërbyese;

– Mbron hapësirat publike nga sekuestrimi i paligjshëm.

– Monitoron sigurinë e produkteve ushqimore në procesin e prodhimit dhe qarkullimit, si dhe produktet e përdorimit të përgjithshëm;

– Ndërmerr masa lidhur me kontrollimin e ndërtimit të objekteve, në përputhje me rregullatë ligjore;

– Monitoron përdorimin dhe shfrytëzimin e resurseve natyrore dhe vlerave të mbrojtura natyrore;

– Ndërmerr masa për të parandaluar ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës dhe krijimin e zhurmës, me qëllim të mbrojtjes së mjedisit.