Republika e Kosoves

Graçanicë

Bujqësi

Drejtor:
Nebojša Nikolić
@rks-gov.net

Ky departament është përgjegjës për këto detyra:

–  Monitoron dhe analizon situatën dhe rekomandon masat për zhvillimin e bujqësisë;

– Kujdeset për mbrojtjen e pyjeve dhe merret me mbrojtjen e burimevbe bimore dhe të kafshëve në komunë;

– Harton planet për zhvillimin rural dhe përmirësimin e standardeve të jetesës në territorin e komunës.