Republika e Kosoves

Graçanicë

Rininë, sportin

Drejtor:
Dušan Cvejić
dusan.cvejic@rks-gov.net

Ky departament është përgjegjës për këto detyra:

  • Organizon programe për edukim dhe rekreacion të të rinjëve;
  • Sponzoron dhe organizon ngjarjet që kanë të bëjnë me të rinjtë, siç janë: festivalet, garat, kampet e të rinjëve dhe aktivitetet e ngjashme;
  • Mbikqyr dhe mirëmban objektet sportive;
  • Organizon të gjitha ngjarjet sportive brenda komunës apo jashtë saj me ekipet komunale të sportit.