Republika e Kosoves

Graçanicë

Departmenti i zhvillimit ekonomik dhe integrime

Drejtor:
Nebojša Milovanović
nebojsa.milovanovic@rks-gov.net

Ky departament është përgjegjës për këto detyra:

  • përcjellë trendet e zhvillimit ekonomik të komunës në fushën e industrisë, minierave, bujqësisë, peshkatarisë, shërbimeve të veterinarisë, pylltarisë, gjuetisë, komunikimit dhe transportit;
  • merr pjesë në procesin e planifikimit të zhvillimit ekonomik komunal;
  • krijon kushte për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe te mesme;
  • mbikqyr dhe implementon politikat zhvillimore nujqësore dhe rurale;
  • punon në avancimin dhe zhvillimin e turizmit dhe inkurajon turizmin rural ;
  • koordinon zbatimin e detyrave dhe mbikëqyr aktivitetet e administratës komunale në fushën e integrimit evropian.