Republika e Kosoves

Graçanicë

Kadastri

Drejtor:
Nikola Marinković
nikola.marinkovic@rks-gov.net

Ky departament ka këto përgjegjësi:

  • Bënë matjet kadastrale dhe hartat;
  • Mirëmban dhe përditëson regjistrin e pasurisë së paluajtshme;
  • Mirëmban arkivin fizik dh elektronik të hartave gjeodezike;
  • Implementon të gjitha vendimet komunale në fushën e përgjegjësisë së ti.