Republika e Kosoves

Graçanicë

Arsim, kulture

Drejtor:
Brankica Nićić
brankica.nicic@rks-gov.net

Ky departament është përgjegjës për këto detyra:

  • Vendos për numrin e objekteve parashkollore, fillore, te mesme dhe objekteve të edukimit special si dhe zgjerimin e tyre;
  • Propozon emërimin e objkteve parashkollore, fillore, të mesme dhe të edukimit special si dhe zgjerimin e tyre;
  • Bënë mbikqyrje profesionale dhe pedagogjike në nivelin parashkollor, fillor, të mesëm dhe special dhe zgjerimin e tyre;
  • Organizon procesin e mësimdhënies në nivelin parashkollor, fillor, të mesëm dhe të edukimit special si dhe zgjerimin e tyre;
  • Emëron drejtorët e shkollave për të gjitha nivelet;
  • Përkujdeset për kushtet e punës së mësuesve dhe stafit mbështetës të shkollave si dhe për shpenzimet dhe investimet;
  • Propozon programe për avancim profesional të mësuesve dhe stafit administrativ të institucioneve edukative.