Republika e Kosoves

Graçanicë

Planifikimi strategjik dhe zhvillimit të qëndrueshëm

Drejtor:
S
@rks-gov.net

Ky departament ka këto përgjegjësi:

 • Hartimi i planeve zhvillimore të komunës;
 • Harmonizon planet komunale hapësinore dhe urbane;
 • Përpilon planet zhvillimore urbane, planet rregullative urbane dhe përcjellë implementimin e tyre;
 • Mbledh dhe mban të dhëna për zhvillimin hapësinor në pajtim me ligjin në zbatim;
 • Përcakton kushtet arkitektorale dhe urbane për ndërtesat brenda territorit komunal;
 • Jep leje të ndërtimit;
 • Propozon lokacionet për shfrytëzim të tokës dhe eksproprijim;
 • Jep leje për ndërtim dhe revokim të tyre;
 • Jep leje për shfrytëzimin e ndërtimeve të përfunduara dhe kontrollon kushet teknike.
 • Ndërmerr masa për të mbrojtur biodiversitetin në territorin komunal;
 • Mbledh të dhëna dhe ruan burimet të ujit dhe të ujërave nëntokësore;
 • Inspekton implementimin e standardeve të kontrollit të zhurmës, nivelet e ndotjes dhe shkallën e rrezatimit;
 • Implementon të gjitha dispozitat ligjore të ndërlidhura me mbrojtjen e ambientit.