Republika e Kosoves

Graçanicë

Administratë

Drejtor:
Dragiša Stojanović
dragisa.stojanovic@rks-gov.net

Ky Departament ka këto përgjegjësi:

  • mbikqyr tërë administratën komunale, disciplinën e personelit;
  • ofron dhe mirëmban shërbime për funksionim efikas të komunës, siç janë automjetet, telefoni, nxemja, ftohja dhe sistemet e tjera;
  • mban shënime për të punësuarit siç janë pushimet, pushimet mjekësore, masat disciplinore, trajnimet e ndjekura dhe të dhëna të tjera;
  • ofron ndihmë teknike dhe profesionale për kryetarin dhe kuvendin komunal sipas nevojës.