Republika e Kosoves

Graçanicë

Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Drejtor:
Aleksandar Popović
aleksandar.popovic@rks-gov.net

Ky departament është përgjegjës për këto detyra:

  • Ofrimin e përkujdesit primar dhe sekondar shëndetësor dhe monitorimin e situatës së përgjithshme shëndetësore në komunë;
  • Miraton politika lidhur me planifikimin dhe financimin e përkujdesit shëndetësor;
  • Koordinon dhe mbikqyr punën e spitalit, Qendrës kryesore të mjekësisë familjare dhe qendrave të tjera;
  • Mbikqyr aktivitetet në sektorin privat shëndetësor, në bashkëpunim me Departamentin e inspekcionit;
  • Koordinon dhe mbikëqyr punën e Qendrës për mirëqenien sociale;
  • Ushtron aktivitete të tjera në fushën e përkujdesit shëndetësor dhe mirëqenies sociale siç parashihet me ligjin në fuqi;
  • Zhvillon një plan strehimor për territorin e komunës.