Republika e Kosoves

Kaçanik

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Emri: DARDANA

Mbiemri : TAFILI  DAUTI

Data e lindjes: 16.10.1991 në Kaçanik

Gjendja martesore: E martuar

Adresa e banimit: Rr.”Burim Rexha”  Kaçanik

Tel: 044 526 987

Email: dardana.dauti@rks-gov.net;

Shkollimi: Shkolla fillore-“Emin Duraku” Kaçanik .

Shkolla e mesme profesionale “Feriz Guri dhe Vëllezrit Çaka” Kaçanik .

Fakulteti juridik,drejtimi juridik I përgjithshëm në Universitetin e Prishtinës .

Master, programi Kriminologji kompjuterike dhe forenzik në UBT Prishtinë (në process).

Shkathtësi të tjera: Njohja e gjuhës angleze, njohja e punës me kompjuter etj

Detyrat dhe Përgjegjësit
Drejtoria e Administratës së Përgjithshme është përgjegjëse për:
a) Funksionimin e administratës komunale përfshirë shërbimin e kuvendit dhe të ekzekutivit të komunës.
b) Mbikëqyrë sektorin e ofiqarisë dhe gjitha shërbimet që kryen ky sektor në pajtim me ligjin e Kuvendit të Republikës së Kosovës që rregullon këtë sektor
c) Funksionimin e Zyrës Pritëse dhe Arkivin e Komunës,
d) Funksionimin e shërbimeve logjistike duke përfshirë transportin, depon, postën, inventarin, shërbimin e sigurimit, përkthimin e dokumenteve zyrtare, mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë informative dhe mirëmbajtjen e objekteve,
e) Është përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve dhe transparencën e shërbimit civil komunal, mirëmbajtjen e Web faqes komunale si dhe freskimin e saj,
f) Është përgjegjëse për sigurimin e transparencës dhe respektimin e të drejtave të njeriut, g ) Ofrimin e bashkëpunimit, këshillave dhe ndihmës profesionale drejtorive tjera mbi të gjitha çështjet administrative,
Kryen edhe punë tjera të caktuara nga kryetari i Komunës dhe të përcaktuara me ligj