Republika e Kosoves

Mamushë

B52 Njoftimi per nenshkrimin e kontrates-Ndertimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik

2022/11/10 - 8:19

Forma e aplikacionit: B52 Njoftimi per nenshkrimin e kontrates-Ndertimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik