Republika Kosovo

MamušaTender Datum početka Datum završetka Postupak
“Mirëmbajtja dhe riparimi i ndërtesave të Komunës së Mamushës dhe institucioneve vartëse”-Ritender
626-22-9826-1-2-1
19-09-2022 10-10-2022 Detalji
Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik përgjatë rrugës Mamushë-Opterushë
626-22-9290-5-2-1
12-09-2022 03-10-2022 Detalji