Republika e Kosoves

Shtime

Video Seancat e Kuvendit të Komunës së Shtimes për vitin 2023, të transmetuara drejtpërdrejtë

27.01.2023 Pjesa e parë

27.01.2023 Pjesa e dytë

27.01.2023 Pjesa e tretë

28.02.2023 Pjesa e parë

14.03.2023 Video komplet

30.03.2023 Video komplet

27.04.2023 Pjesa e parë

27.04.2023 Pjesa e dytë

27.04.2023 Pjesa e tretë

31.05.2023 Pjesa e parë

31.05.2023 Pjesa e dytë

31.05.2023 Pjesa e tretë

27.06.2023 Pjesa e parë

27.06.2023 Pjesa e dytë

06.07.2023 Video Komplet

31.08.2023 Video Komplet

27.11.2023  Pjesa e parë

27.11.2023  Pjesa e dytë

27.12.2023  Komplet video