Republika e Kosoves

Shtime

Sektori i Gjendjes Civile – përbëhet nga zyrtarët e gjendjes civile të cilët kryejnë veprime të shërbimit të gjendjes civile siç janë: plotësimi, përditësimi dhe administrimi i regjistrave të gjendjes civile, zhvillimi i procedurave administrative, mbajtja e akteve të gjendjes civile, lëshimi i dokumenteve të gjendjes civile si dhe veprime të tjera juridike-administrative në pajtim me legjislacionin në fuqi.

Sektori i Gjendjes Civile, me kërkesën e palës, lëshon këto lloje të dokumenteve të gjendjes civile si dhe kryen veprimet si vijon:

Vërejtje: Kërkesa për dokumentin Mbajtës familjes dhe dokumentin për vendqëndrim bëhet pranë Qendrës së Shërbimit me Qytetarë.