Republika e Kosoves

Rahovec

Misioni & Vizioni

Në faqen zyrtare të Komunës së Rahovecit opinioni i gjerë do të njihet me strukturën organizative të Ekzekutivit të Komunës, përbërjen e Kuvendit të Komunës dhe zhvillime të tjera në komunën e Rahovecit.
Po ashtu, qytetarët do të njihen me detyrat dhe përgjegjësitë e zyrtarëve komunal, drejtorëve të drejtorive, aktivitetet në komunë që kanë të bëjnë me interesin e qytetarëve në përgjithësi.
Në këtë faqe do të gjeni të publikuar vendimet, rregulloret , strategjitë, dokumentet zhvillimore dhe dokumente të tjera që përbëjnë interes për qytetarët.
Në funksion të përmirësimit të jetës së qytetarëve, rritjes së cilësisë së shërbimeve komunale

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

Sondazhi

Si ju pëlqen faqja e re?

  • Mirë (71%, 24 Votes)
  • Keq (21%, 7 Votes)
  • Aspak (9%, 3 Votes)

Total Voters: 34

Loading ... Loading ...

sherbimet

Qasja ne dokumente publike

Planet vjetore të punës së Kryetarit dhe Qeverisë Komunale

Profili i Komunës

Portali shteteror

Shtyp faturën e tatimit ne prone

Plane të Ndryshme

Si të pajisem me leje ndërtimore

Platforma e konsultimeve publike

Himni

Raportet e Auditorit të Përgjithshëm

Harta e qytetit

E-Rekrutim

E-Komuna

Broshura

Autorizime

Ndreqe.com

Instituti GAP

Ankande Publike

Dokumente në diskutim publik, njoftime-ftesa-procesverbale

Raporte për Transparencë

Nënshkrimi i Memorandumeve me Ministri dhe Nënshkrimi i Memorandumeve me OSHC

Kodi Komunal i Etikës