Republika e Kosoves

Rahovec

Misioni & Vizioni

Në faqen zyrtare të Komunës së Rahovecit opinioni i gjerë do të njihet me strukturën organizative të Ekzekutivit të Komunës, përbërjen e Kuvendit të Komunës dhe zhvillime të tjera në komunën e Rahovecit.
Po ashtu, qytetarët do të njihen me detyrat dhe përgjegjësitë e zyrtarëve komunal, drejtorëve të drejtorive, aktivitetet në komunë që kanë të bëjnë me interesin e qytetarëve në përgjithësi.
Në këtë faqe do të gjeni të publikuar vendimet, rregulloret , strategjitë, dokumentet zhvillimore dhe dokumente të tjera që përbëjnë interes për qytetarët.
Në funksion të përmirësimit të jetës së qytetarëve, rritjes së cilësisë së shërbimeve komunale dhe plotësimin e nevojave e kërkesave të qytetarëve, kërkohet bashkëpunim i gjithanshëm.
Prandaj, qytetarët dhe grupet e interesit kanë mundësi që të dërgojnë vërejtjet dhe propozimet e tyre në adresë të Komunës, por edhe të drejtorëve të drejtorive komunale.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

Sondazhi

Si ju pëlqen faqja e re?

  • Mirë (68%, 19 Votes)
  • Keq (21%, 6 Votes)
  • Aspak (11%, 3 Votes)

Total Voters: 28

Loading ... Loading ...

sherbimet

Qasja ne dokumente publike

Planet vjetore të punës së Kryetarit dhe Qeverisë Komunale

Profili i Komunës

Portali shteteror

Shtyp faturën e tatimit ne prone

Planet të Ndryshme

Si të pajisem me leje ndërtimore

Himni

Raportet e Auditorit të Përgjithshëm

Harta e qytetit

E-Rekrutim

E-Komuna

Broshura

Autorizime

Ndreqe.com

Instituti GAP

Debate Publike, njoftime-ftesa dhe procesverbale të debateve

Njoftimet dhe Dokumentet në Diskutim Publik

Ankande Publike

Raporte për Transparencë