Republika e Kosoves

Rahovec

Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Në kuadër të kësaj Drejtorie themelohen sektorët me emërtimet në vijim:

  1. Sektori për Kadastër dhe
  2. Sektori për Gjeodezi

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe pronë ushtron përgjegjësitë që i ka Komuna sipas dispozitave ligjore nga lëmi gjeodezisë,kadastrit dhe pronës, si vijon:

a) Bënë përgatitjen dhe hartimin e rregulloreve, projekteve, vendimeve dhekëshillave profesionale, organeve të Kuvendit të Komunës që kanë të bëjnë meplanifikimin urban, kadastër dhe gjeodezi.

b) Ndihmon në përgatitjen e lëndëve që i drejtohen, përgatitë lëndët për Gjykatë dhesubjektet tjera të involvuara në zbatimin e Ligjit dhe dispozitave nga lëmi eurbanizmit dhe rindërtimit.

c) Përgatitë materiale lidhjen e kontratave mbi dhënien me qira të tokës ndërtimore.

d) Vlerësimin e pronës sipas kritereve dhe standardeve dhe rregulloreve në fuqi.

e) Sigurimin e zotërimit të tokës, reduktimin e kontesteve për tokën.

f) Planifikimin e rrjetit me pikat e reja kontrolluese dhe themelimin e pikave të reja

g) Digjitalizimin e pikave poligonale dhe trigonometrike.

h) Ndarjen e ngastrave dhe shënimin e kufijve me rastin e eksproprijimit dhe kryenprocedurat rreth eksproprijimit të tokës.

i) Inspektimin e sipërfaqes së ndërtesave dhe përpunimin e skicave të ndarjeve përndërtesa dhe banesa.

j) Regjistrimin e pronës së paluajtshme dhe regjistrin e tokës komunale.

k) Shqyrton dhe kryen procedurat administrative për kthimin e tokës pronarëve tëmëparshëm.

l) Mbron pronën komunale nga uzurpimet dhe udhëheq procedurat lidhur me këtëçështje.

m) Jep shënime mbi madhësinë dhe destinimin e ngastrës së caktuar ndërtimore osekompleksit të tokës dhe karakteristikat e parashtruara të ndërtimit

n) Bënë vërtetimin dhe zbaton shitblerjen e pasurisë së atundshme.