Republika e Kosoves

Rahovec

Të plotësohet pyetësori nga MAPL në bashkëpunim me Këshillin e Evropës dhe ALDA për “Çmimi Evropian I Ekselencës në Qeverisje (ELoGE)”.

 

– Pyetësor për punonjësit komunalë:

 

– Pyetësor për këshilltarë:

 

– Pyetësor për qytetarë: