Republika e Kosoves

Rahovec

Zyra e Burimeve Njerëzore

-Ymret Reshiti,Udhëheqës i Personelit

Tel: 044203914

Emaili:ymret.reshiti@rks-gov.net

-Agron Thaqi,Zyrtar i Personelit

Tel: 044370609

Emaili:agron.a.thaqi@rks-gov.net