Republika e Kosoves

Rahovec

Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm

Në kuadër të kësaj Drejtorie themelohen sektorët me emërtimet në vijim:
1. Sektori për Ekonomi dhe Zhvillim

Kjo Drejtori do t’i ushtroj përgjegjësitë që i ka Komuna sipas dispozitave ligjore:

a) Harton projektin e Planit strategjik zhvillimor të Komunës.

b) Harton plane për shfrytëzimin e burimeve ekonomike brenda Komunës.

c) Është përgjegjëse për krijimin e kushteve të qëndrueshme për zhvillimin endërmarrjeve të vogla dhe të mesme.

d) Është përgjegjëse për bashkëpunim me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë dhemundësisë së koordinimit të punëve e të aktiviteteve për zhvillimin ekonomik tëKomunës.

e) Bashkëveprim me ndërkombëtarët për koordinimin e punëve rreth zhvillimit ekonomiktë Komunës.

f) Dhënien e lejes së punës, inkasimi i pagesave të lejeve të punës, evidentimin endryshimeve në lejet e punës dhe certifikatave të biznesit, dhënia e formularëve përaplikim paraprak për biznese, dhënia e informatave profesionale dhe raporteve për drejtorinë dhe institucionet e komunës.

g) Kryen edhe punët tjera nga kompetenca e Komunës në lëmin e ekonomisë dhe të

h) Koordinon punët e tjera në bashkëpunim me komunitetet e interesit.