Republika e Kosoves

Rahovec

Zyra për Auditim të Brendshëm

Binak Kryeziu, Shef i njësisë së auditimit

Tel: 044128286

Email:binak.kryeziu@rks-gov.net

Ruzhdi Kabashi,Auditor i brendshëm

Tel: 045884700
Email :ruzhdi.kabashi@rks-gov.net