Republika e Kosoves

Rahovec

Të dhëna të publikuara gjatë vitit 2023

Indeksi i Transparencës Buxhetore të Komunave 2022

Të dhëna të publikuara gjatë vitit 2022   

Rekomandime për avancimin e praktikave të dëgjeve Buxhetore nga KDI

Indeksi i Transparencës Buxhetore 2021

Raporti i performancës Komunale 2021       / SRB

Raport – Praktikat e organizimit të dëgjimeve buxhetore në vitin 2022

Transparometri Komunal Janar – Qershor 2022    / SRB

Indeksi i Transparencës në Qeverisje Komunale 2021   / ENG

 

Të dhëna të publikuara gjatë vitit 2021

Indeksi i Transparences Buxhetore 2020-SHQ

Transparometri Komunal janar-qershor 2021

Raporti i performances komunale 2020 SHQ

Izveztaj Performanse 2020 SRB

Transparometi komunal&Transparenca e komunave ne retrospektibe

Indeksi i transparences ne qeverisje komunale 2020

Index Transparency Index in public procurement-Shqip 2019

Index Transparency Index in public procurement-Serbisht 2019

Index Transparency Index in public procurement-Englisht 2019

 

Të dhëna të publikuara gjatë vitit  2020

-MPL

Shtojce. Tabela e treguesve te performances Janar-Dhjetor 2019

RAPORTI I FUNKSIONIMIT TE KOMUNAVE JANAR-QERSHOR 2020

Raporti i performances komunale 2019-2-1 (Janar-Dhjetor 2019)

-MAPL

Vlerësimi i performancës së vitit 2018 për GRANTIN E PERFORMANCËS KOMUNALE për vitin fiskal 2020 Shqip

Procena učinka 2018. godine za GRANT OPŠTINSKOG UČINKA za fiskalnu 2020. godinu Serbisht

-KDI

Transparometri-Komunal- per vitin 2019-KDI (SHQIP)

Transparometri Komunal 2019 KDI (SRB)

 

Të dhëna të publikuara gjatë vitit 2019

GAP indeksi transparences 2019

Indeksi i transprences ne prokurimin publik per vitin 2018 te publikuar ne vitin 2019 Shqip USAID-KDI TIK

Indeks transparentnosti u javnin nabavikma za 2018 Serbisht USAID-KDI TIK

Raporti i performances komunale 2018 Shqip

Izvestaj opstinske oerformance 2018 Serbisht

UADIS/Instituti Riinvest

Indeksit te konkurrueshmerise se komunave USAID Instituti Riinvest 2019

USADI/KDI/Transparency Internacional Kosova 2019

Pasqyra e Gjashtemujorit te pare te Transparences per vitin 2018 Shqip

 

GAP

GAP Indeksi i Transparencës Buxhetore të Komunave 2017 

Indeksi i Transparencës Buxhetore të Komunave 2017          

KDI-USAID

Transparometri Komunal KDI 2018                              

Indeksi i Transparencës në Prokurimin Publik 2017 

Transparometri Komunal KDI 2017    

Transparometri Komunal KDI 2016    

Transparometri Komunal KDI 2015    

Transparometri Komunal KDI 2014