Republika e Kosoves

Rahovec

Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2022

PLANI I VEPRIMIT PER ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE të dhëna në Raportin e Auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit për vitin 2021

Raporti i Audiotrit të Përgjithshëm për vitin 2021

Raporti i Audiotrit të Përgjithshëm për vitin 2020

Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2019

 Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2018

 Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2017

 Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2016

 Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2015

 Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2014

 Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2013

 Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2012

 Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2011

 Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2010

 Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2009

 Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2008

 Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2007

 Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2006

 Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2005